2020. gada svarīgākie notikumi Upesleju pamatskolā

Atvērto durvju dienas

Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē! Iepazīsti skolu rīt un parīt atvērto durvju dienu laikā.

Uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām īpaši gaidītas ir ģimenes ar pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupiņu bērniem un šā brīža 1.-2. klašu skolēniem. Atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Rīt, 2. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00 līdz 13:00 un trešdien, 3. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00 līdz 19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Kvalitatīva izglītība no 1,5 gadu vecuma līdz 9. klasei
Stopiņu novada izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa teic, ka Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē. Skola, kurā tiek nodrošināts mūsdienīgs mācību process, lai attīstītu ikviena bērna prasmes, sniegtu dzīvei svarīgas zināšanas. Mācību metodes tiek izvēlētas, ņemot vērā katra skolēna personību, tādējādi nodrošinot jēgpilnu mācīšanās procesu. Klasēs ir neliels skolēnu skaits, kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. Tiek piedāvāts iesaistīties interešu izglītības pulciņos, apmeklēt Stopiņu novada baseinu. Skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri sadarbojas ar skolēniem un vecākiem; pedagogiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes un papildināt zināšanas. Tā kā šajā pat skolā darbojas pirmsskolas grupas, tiek nodrošināta pakāpeniska un veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz sākumskolas izglītības pakāpi, un perspektīvā šī skola izaugs par pamatskolu, tādējādi piedāvājot bērniem mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību no 1,5 gadu vecuma līdz 9. klasei.

Pirmajā klasē vien dažas brīvas vietas
Sekojot saistošajiem noteikumiem, uz pirmo klasi pirmie rindas kārtībā ir attiecīgā novada bērni, tomēr, protams, tas neizslēdz iespēju, ka pieteikties un iestāties var arī citu novadu, citu pašvaldību bērni. Upesleju pamatskolas direktore Irēna Frankoviča atklāj, ka 1. klase jau principā ir nokomplektēta un tajā uzņemt var vien vairs dažus bērnus. Savukārt 2. un 3. klase vēl tiek komplektēta un tajā laipni gaidīti apkārtnes bērni.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie mācību telpu remontiem un to aprīkošanas, lai no pirmā septembra, atbilstoši jaunajām kompetencēm, varētu īstenot mūsdienīgi kvalitatīvu izglītību, lai bērniem jaunā sākumskola būtu tā vieta, kur viņi var mācīties jēgpilni un justies tai piederīgi, kur pedagogi bērnos saglabātu prieku mācīties, veicinātu kāri pētīt, izzināt un izprast dažādas parādības un sakarības, palīdzētu iepazīt pasaules daudzveidību, rosinātu izmēģināt spēkus dažādās darbības jomās un lomās un bērnam būtu interese apgūt arvien ko jaunu.

Aizrautīgi skolotāji un bagāta materiālu bāze
Aptaujājot Upesleju sākumskolas pedagoģes Līgu Zīraku, Egitu Klieģi un Ingrīdu Ozoliņu, viņas īpaši izceļ mācību iestādes materiāli tehnisko bāzi skolēna attīstībai - gan skolas skaisto, tīro un zaļo apkārtni, kur bērni droši var pastaigāties un spēlēties, gan ēkā esošo aprīkojumu – modernas tehnoloģijas klasēs, sāls istaba profilaktiskai veselībai, izcili aprīkoti logopēda, speciālā pedagoga, psihologa kabineti, aktu zāle pasākumiem, interešu izglītībai un sporta zāle sporta nodarbībām, kas dod plašas iespējas bērnu attīstībai. Pedagoģes ir ar plašu pieredzes bagāžu, lai veiksmīgi attīstītu ne vien bērna spējas un prasmes, bet arī psiholoģiski emocionālo veselību, nodrošinot labvēlīgu, drošu, cieņpilnu un draudzīgu vidi klasēs. Turklāt klasēs ir mazāks skolēnu skaits, kas vēl vairāk sniedz iespēju veltīt īpašu, nedalītu uzmanību katram bērnam.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas, un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei.
Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1., 2. un 3. klasē tiek organizēta gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. Sīkāka informācija pa tālruni: +371 67956088 vai mājaslapā: www.upeslejuskola.lv.

Papildu informācijai:
Skolas administrācija
+371 67956088
skola@upeslejuskola.lv
www.upeslejuskola.lv

Upesleju sākumskola aicina uz atvērto durvju dienām 2. un 3. jūnijā!

Notiek aktīva 1. -3. klašu skolēnu uzņemšana!

Bērnudārza vecāko grupiņu bērnu vecāki un šā brīža 1.-2. klašu skolēnu ģimenes tiek aicinātas uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām šā gada 2. un 3. jūnijā, lai iepazītos ar sākumskolas vērtībām, personālu, skolotājiem un piedāvājumu jaunajam 2020./2021. mācību gadam. Skolu apskatīt būs interesanti arī bērniem!

Domājot par ģimeņu ērtībām, atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Otrdien, 02. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00-13:00 un trešdien, 03. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00-19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Tiek aicināti arī tuvējo novadu vecāki!

Sekojot saistošajiem noteikumiem, uz pirmo klasi pirmie rindas kārtībā ir attiecīgā novada bērni, tomēr, protams, tas neizslēdz iespēju, ka pieteikties un iestāties var arī citu novadu, citu pašvaldību bērni. Pēc skolas administrācijas teiktā, aktīvu interesi izrāda gan Rīgas, gan Pierīgas novadu vecāki. Jo īpaši Rīgas reģiona ģimenēm, kuras dzīvo Juglas, Dreiliņu un Ulbrokas apkārtnē, Upesleju sākumskola ir konkurētspējīga alternatīva, kas piedāvā ne vien augstas kvalitātes izglītību, bet arī plašu interešu izglītības programmu, pagarinātās dienas grupas, aktivitātes bērniem svaigā gaisā un dabas tuvumu.

Upesleju skolā tiek sekmēta un attīstīta kompetenču izglītība

Upesleju pamatskola ir arī viena no tām 100 izglītības iestādēm Latvijā, kuras Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis dalībai mācību satura aprobācijā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros. Tās ir pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plāno un sadarbojas, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Mācības skolotājiem notika divu gadu garumā, un viņi regulāri tikās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences - kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglītībā - bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai ir izstrādāts un pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas, un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei. 

Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1., 2. un 3. klasē tiek organizēta gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. Sīkāka informācija pa tālruni: +371 67956088 vai mājaslapā: www.upeslejuskola.lv.

Papildu informācijai:

Skolas administrācija
+371 67956088
skola@upeslejuskola.lv
www.upeslejuskola.lv

Bibliotēkas zibakcija jūlijā 

Jūlija sākumā, kad liepas, rozes un zemenes smaržo gluži kā smaržu simfonija, Upesleju pamatskolas pirmsskolas iestādes bērni čakli apgleznoja kastes Ulbrokas bibliotēkas grāmatu ceļojumam uz jaunajām mājām kultūras centrā. 

Nedēļas sākumā bērni kopā ar skolotājām Līgu Circeni un Ivetu Griķi pārrunāja, kur grāmatas mājo mūsu pirmsskolas iestādes grupiņās, sprieda, kā var pārvietot vairāk grāmatu-nesot katrā rokā pa vienai, pa divām vai tomēr, ievietojot vairākas grāmatas vienā kastē. 

Paldies Sofijas Gabrielas Grīnusas mammai, kura sagādāja kastes! Bērni tās varēja izdaiļot pēc sirds patikas, ņemot talkā krāsas, otas un dabas materiālus. Par otu noderēja gan pelašķa kuplā ziedkopa, gan suņuburkšķa pārziedējušie ziedu čemuri.

Apņēmušies mācīties burtus, lai varētu lasīt un apmeklēt jauno novada bibliotēku, bērni ar labi padarīta darba sajūtu varēja atrādīt vecākiem savu darba apģērbu, uz kura vietām varēja saskatīt dažādu krāsu pēdas. 

Skolotājas Līga un Madara sagatavotās kastes ceturtdienas pēcpusdienā nogādāja Ulbrokas bibliotēkā. Bibliotēkas vadītāja Daiga Brigmane un bibliotekāre Daina Kalmane ar neslēptu prieku sagaidīja bērnu paveikto. Ulbrokas bibliotēkas telpās bija skaidri jūtama Jurģu gaisotne. 

Lai mums jauki satikšanās brīži Ulbrokas bibliotēkas jaunajā mājvietā! Savukārt bērni aicina biblotēku ciemos uz Upesleju pirmsskolas iestādi. Mēs lasīsim!


Līgo svētku ielīgošna

Jāņi jeb Līgo ir tradīcijām bagātākie un līksmākie latviešu svētki, kurus gaidām ar nepacietību. Tos svin vasaras saulgriežos, kad Saule ir sasniegusi savu augstāko punktu debesu lokā, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts un, kad daba ir pilnā plaukumā. Arī Upesleju pamatskolas pirmsskolas grupās “Lācēni” un “Lapsēni” šogad 19. jūnijā notika vasaras saulgriežu ielīgošanas pasākums.

Kā jau ir zināms, lai svētki izdotos Līgo svētku tradīcijām piepildīti, jautri, lustīgi un cienastiem bagāti, ir jāvelta laiks arī svētku noskaņas radīšanai. Tādēļ arī mēs ar bērniem cītīgi tiem gatvojāmies vairākas dienas. Pēc bērnu iniciatīvas, tika nolemts : * iztīrīt un sakārtot rotaļu plauktus; *pagatavot apaļu Jāņu sieru, kas simbolizē Sauli; * izcept rabarberu plātsmaizi, jo grauds, no kā maļ miltus, ir dzīvības un spēka simbols. 

Pasākuma dienas rītā, kopā ar bērniem tika klāts galds ar pašgatavotiem cienastiem, pušķotas telpas ar lauku puķēm- Jāņu zālēm, meitenes greznojās ar mammu un tētu sarūpētiem krāšņiem vainagiem. 

Kā jau Līgo svētkos pienākas, tie sākās ar Līgo dziesmu dziedāšanu, Jāņa bērnu apdziedāšanu. Turpinājumā gājām rotaļās “Saule un Mēness”, “Saules vārti”. Tā kā dziedātāji un dejotāji bija ļoti prasmīgi un aizrautīgi, tiem tika piedāvāti arī konkursi “Sapin bizi” un “Virves vilkšana”, kuros bērni labprāt iesaistījās. Pasākuma noslēgumā, Jāņu dziesmu ierakstu pavadījumā, ar lielāko baudu tika notiesāts bērnu pašgatavotais cienasts! 

Bērni bija ļoti sajūsmināti un svētku noskaņām piepildīti, tādēļ vēlējāmies dalīties ar šīm sajūtām arī ar citiem – gan skolas personālu, gan vecākiem. 

Sagatavoja un svētkus novadīja pii skolotāja Jeļena Verhuškina.

9.klases izlaidums

12.06.2020.

Pirms dažiem gadiem, kādā 1.septembrī , savas skolas gaitas uzsāka braši zēni un mazas meitenes. Šķiet, ka vēl vakar smagais ziedu pušķis vilka uz leju rociņu, jaunā soma bija visskaistākā, bet skola- viens daudzbalsīgu bišu pūznis, kurā vienīgais orientieris bija klases audzinātāja. 

Cilvēka izglītības ceļš ir garšs. Šajā skolā izglītības ceļa posms ir jau 43 gadu. 12. jūnijā šiem zēniem un meitenēm ir noslēdzās viens garā ceļa posms, un savas skolas zālē saņēma pirmo nopietno skolas dokumentu- apliecību par pamatizglītības iegūšanu 8 absolventi.

Ar maigām un pavasarīgām flautas skaņām visus priecēja mūzikas skolotāja L. Vicinska Karakona. Ar labām atmiņām, domām un sirsnīgiem vēlējumiem absolventus uzrunāja skolas direktore I.Frankoviča, direktores vietnieces N.Stauža un I.Ievāne, audzinātājas B.Šmite un J.Mihailova. 

Absolvente A.Petuškova teica vārdus ,,Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet dzīve mums tikai viena – kurš tad izgudrojis šo “pareizi”? Paraugs noder vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu un tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. Taču, kā veidot savu dzīvi labāku – katra paša ziņā.”

Ļoti sirsnīga un aizkustinoša pārsteiguma dāvana nākotnes skolai bija atceļojusi no Tautas daiļlamata meistares Vijas Rulles ar 30 m uzausta Lejasciema novada tautas tērpa auduma. Paldies!
Labu ceļavēju mūsu absolventiem!

Direktora vietniece audzināšanas dabā I.Ievāne

Upesleju pamatskola kļūs par vispārizglītojošo sākumskolu un reorganizācijā saredz jaunas iespējas!

Upesleju pamatskola kļūs par vispārizglītojošo sākumskolu un reorganizācijā saredz jaunas iespējas! Šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei.

Pēc Stopiņu novada domes priekšsēdētājas V. Paulānes domām Upesleju pamatskolai piemīt priekšnoteikumi, un ir visas perspektīvas attīstīties kā vispārējai izglītības iestādei un kļūt par Upesleju sākumskolu. Sakarā ar straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu un pieprasījumu pirmsskolas un pamatizglītības apguvei Upesleju sākumskola nodrošinātu iespējas Stopiņu novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiemapgūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.

Upesleju pamatskolas direktore I. Frankoviča teic: “Lai arī lēmums, protams, nav viegls, mēs šīm pārmaiņām esam gatavi. Mūsu skola ir tuvu Rīgai, un Stopiņu novads strauji attīstās, bērnu te ir daudz, Upesleju sākumskolas veidošana ir dabisks solis, ko pieprasa sabiedrība. Mums valstī jau ir vairākas izcilas skolas ar pieredzi, kā, apvienojot izglītības pārstāvjus un vecākus, veidot patiesi kvalitatīvu un uz bērniem orientētu skolu. Arī mēs sevi jau esam pierādījuši veiksmīgas un augošas pirmsskolas izveidē un ticam, ka loģisks un pēctecīgs solis ir Upesleju sākumskola. Jau ar 2020./2021. mācību gadu mēs nodrošināsim pēctecīgu izglītību bērniem no 1,5 gadiem līdz 3. klasei, un kopā ar bērniem augsim līdz pat 6. klasei. Apvienojot kvalitatīvu izglītību ar bērniem draudzīgu vidi un jaunradi, Upesleju pirmsskola un sākumskola būs pamats labklājībai un tramplīns bērna izaugsmei!”

Pozitīva pieredze

Šāda veida reformas skolās jau ir sevi pierādījušas. Viena no pirmajām bija Cēsu Jaunā pamatskola, kas sāka attīstīt ideju par mūsdienīgu skolu un šobrīd nodrošina iespēju bērniem vecumā no 1,5 gadiem līdz 9. klasei
apgūt 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas un prasmes. Tāpat ļoti veiksmīgi no speciālās skolas par pieprasītu sākumskolu pārtapa Laurenču sākumskola Siguldā. Tāpat kā Laurenčos, arī Upeslejās ir virkne
pozitīvo aspektu veiksmīgai un pieprasītai vispārizglītojošai skolai – spējīgi mācībspēki, svaigs gaiss un sakopta vide, plašas interešu izglītības un pulciņu iespējas un pagarinātā dienas grupa, kuru turklāt apmaksā
pašvaldība. Upesleju sākumskola būs pilna laika skola, kas atvieglos ikdienas rūpes vecākiem.

Pēctecīga izglītība no pirmsskolas uz sākumskolu!

Upesleju pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 2010. gada, un šobrīd tajā ir sešas pirmsskolas vecuma bērnu grupas, savukārt ar šā gada rudeni nāks klāt vēl trīs grupas. Paredzams, ka papildgrupas būs gan
mazākajiem bērniem, gan lielākajiem, un tās tiks veidotas, balstoties uz pieprasījumu, respektīvi, uz pieteikto bērnu rindu.

Skolas un pirmsskolas kolektīvs šajā mācību gadā ņem aktīvu dalību 5 dažādos Eiropas Erasmus+ projektos, un pedagogiem ir iespēja braukt mācīties un papildināt zināšanas, mijiedarbojoties ar citu valstu kolēģiem.
Šā gada marta sākumā citu 5 valstu – Portugāles, Rumānijas, Bulgārijas, Turcijas, Grieķijas – kolēģu un bērnu delegācijas sešu cilvēku sastāvā brauks pieredzes apmaiņā uz Upesleju izglītības iestādi. Pedagogu
kolektīvam tas dod neatsveramu iespēju mūžizglītībai, kas, protams, savukārt tieši ietekmē darba kvalitāti ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no šī gada 2. marta, un pieteikt bērnu mācībām Upesleju sākumskolā iespējams gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. Sīkāka informācija pa tālruni: +371 67956088 vai mājaslapā: www.upeslejuskola.lv.

Skola ar vēsturi

Upesleju pamatskola savu darbību uzsāka 1976. gada 10. novembrī kā Juglas sanatorijas meža skola. Skola no tās dibināšanas brīža nodrošinājusi veselības uzlabošanu un profilaksi skolēniem, pateicoties svaigajam meža gaisam laukā, kā arī daudzveidīgajiem, telpās organizētajiem rehabilitācijas pasākumiem. 

Upesleju pamatskolā pašreiz speciālajās un pamatprogrammās no 1.-9. klasei mācās 18 izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldībā. Pārējie 129 izglītojamie ir deklarēti citu pašvaldību
administratīvajās teritorijās. Ar šā gada 15. jūliju Upesleju pamatskola kļūst par vispārizglītojošo sākumskolu, tie bērni, kas ir no citiem novadiem, turpinās mācīties savu novadu skolās, saistībā ar iekļaujošās izglītības programmu. Savukārt Stopiņu novada bērni turpinās mācības savā novadā.

Informācija medijos

Papildu informācijai:
Skolas administrācija
+371 67956088
skola@upeslejuskola.lv
www.upeslejuskola.lv

Skolas reorganizācija un bērnu pieteikšana skolai

Stopiņu novada Domes lēmums par skolas reorganizāciju

lēmums
Stopiņu novada Domes saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē

 noteikumi

Informācija vecākiem par bērnu pieteikšanu jaunajai Upesleju sākumskolai uzņemšana

 Upesleju pamatskola darbība ārkārtējās situācijās laikā no 13. maija 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. maija rīkojumu Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" noteikti atvieglojumi izglītības iestāžu darbībā ārkārtējās situācijas laikā.

Pirmsskolas izglītības grupās, sākot ar 2020.gada 13.maiju nodrošinās:

 • obligātajā izglītības vecumā (5-6 gadīgo) esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei;
 • obligātajā izglītības vecumā (5-6 gadīgo) esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi;
 • iestādes grupu darbību vasaras periodā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumu bērniem, kuru likumiskajiem pārstāvjiem nav iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu jūnija, jūlija un augusta mēnešos. Izglītības iestādes grupu komplektēšanu veiksim patstāvīgi, atbilstoši bērnu apmeklētībai.
 • bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām kuras ierodas izglītības iestādē, aizliegts ienākt pirmsskolas grupās un bērnu garderobēs. Atvedot un saņemot bērnu pirmsskolas telpās jāievēro 2 metru distance, jāveic roku dezinfekcija, vēlamas sejas maskas. PII skolotāji bērnu sagaida un nodod likumiskajam pārstāvim.
 • Pirmsskolas izglītības grupas “Lapsēni” izlaidums bērniem tiks organizēts 2020.gada 28. maijā, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.
 • Pirmsskolas izglītības speciālās grupas “Pūcēni” izlaidums bērniem tiks organizēts 2020.gada 12. jūnijā, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.

Izglītības iestādes izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās izglītības apgūšanu, sākot ar 2020.gada 13.maiju:

 • Mācības tiek nodrošinātas attālināti, skolēniem un vecākiem lūgums sekot līdzi e-klasē un neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātājiem vai skolas vadību. Tālrunis 67956088, skolas e-pasts: skola@upeslejuskola.lv. Informācija e-klasē.
 • 9. klases izlaidums tiks organizēts 2020.gada 11. jūnijā, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.
 • Sadarbībā ar Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēm, izglītības iestādē organizēsim atklāto durvju dienu jaunajiem 1.-3.klašu skolēniem un to likumiskajiem pārstāvjiem, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.

Tālrunis: 67956088,
E-pasts: skola@upeslejuskola.lv vai neskaidrību gadījumos sazināties ar grupas audzinātājām vai skolas vadību.

Upesleju pamatskola darbība ārkārtējās situācijās laikā līdz 12. maijam

Lai nodrošinātu Upesleju pamatskolas darbību, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par Covid-19 pandēmiju un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sākot ar 2020.gada 16.martu ir noteiktas izmaiņas Stopiņu novada Upesleju pamatskolas darbā un apmeklētāju apkalpošanā. Līdz 12.maijam apmeklētāju apkalpošana klātienē netiek nodrošināta.
UPESLEJU PAMATSKOLA ir slēgta.

 • Mācības tiek nodrošinātas attālināti, skolēniem un vecākiem lūgums sekot līdzi e-klasē un neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātājiem vai skolas vadību. Tālrunis 67956088, skolas e-pasts: skola@upeslejuskola.lv. Informācija e-klasē.
 • Valsts centralizēto eksāmenu norise tiks organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā un laikos. Neskaidrību gadījumā skolēniem interesēties pie klases audzinātājiem vai skolas vadības. Tālrunis 67956088, skolas e-pasts: skola@upeslejuskola.lv. Informācija e-klasē.

UPESLEJU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS:

 • Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.
 • Vecākiem KATRU NEDĒĻU jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā.
 • Dežūrgrupās ir bērni dažādos vecuma posmos.
 • Pirmsskolas izglītības iestādē tiek atcelti visi interešu izglītības pulciņi un grupu nodarbības.

Tālrunis: 67956088, e-pasts: skola@upeslejuskola.lv vai neskaidrību gadījumos sazināties ar grupas audzinātājām vai skolas vadību.

Uzzini vairāk

XXIV Integratīvais mākslas festivāls „Nāc līdzās”!

05.03.2020.

2020.gada 5.marta rītā trīspadsmit 4.-9.klašu skolēni, mūzikas skolotājas Laumas Vicinskas-Karakonas pavadībā devās uz Siguldu, kur kultūras centrā DEVONS noritēja pirmais no festivāla „Nāc līdzās!” posmiem – Nāc līdzās Vidzemē! 

Mūs sagaidīja labiekārtotas telpas , atsaucīga brīvprātīgo palīgu un tehniski īpaši labi nodrošināta profesionāļu komanda. Mūsu skolas skolniece Lienīte Maija Vaļentova pirmo reizi konkursa pastāvēšanas vēsturē uzstājās ar līdz šim nebijušu dejas žanru – stepu. Blokflautu ansamblis un pavadošā perkusiju grupa atskaņoja Z.Liepiņa „Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas ” melodiju.

Visas dienas garumā varējām vērot vairāk kā 20 skolu mākslinieciskos kolektīvus. Priekšnesumi bija ļoti krāšņi un kvalitatīvi. Tie pārsteidza ar izdomas bagātību. Viss koncerts pagāja vienā elpas rāvienā.
Nepacieti un satraukti sagaidījām konkursa žūrijas lēmu. Bijām to priecīgo 5 skolu vidū, kuri tika izvirzīti (ar abiem priekšnesumiem) tālākam startam Rīgas Lielkoncertā, VEF kultūras pilī.

Vissirsnīgākais paldies visiem maniem spēlētājiem : Aldim C., Baibai B., Jeļenai S.,Lienītei V., Valērijai S., Viktoram S., Jasmīnai M., Viktorijai R., Liānai T., Renāram, Vanesai, Kristam un Ruslanai.

Paldies 4.kl. audzinātājai Emeritai par labajiem ceļavārdiem un skolas administrācijai par atbalstu organizatoriskajos jautājumos.

-lai labi skan arī turpmāk-
mūzikas skolotāja Lauma

Spēlējam teātri

03.03.2020.

12.martā Ulbrokas vidusskolā notika sākumskolas teātra festivāls ,,Spēlējam teātri’’, kurā piedalījā mūsu skolas teātra pulciņa ,,Stars’’ 9.skolēni: Elīna Šmauksteļe, Annija Roze, Rozālija Berga, Tomass Tredjakovs, Gvido Klembergs, Laura Paņko, Ilārija Sondore, Izabella Vorfolomejeva un Viktors Stupačuks. 

Pasākuma uzdevums: Apzināt un novērtēt skolēnu teātru apzināto darbu, popularizēt labākās sākumskolas teātru izrādes, veicināt teātru attīstību un savstarpējo sadarbību. 

Skolēni kopā ar teātra skolotāju, aktieri un režisoru V.Piņķi cītīgi mācījās tekstu pasakai ,,Vecīša cimdiņš’’, apmeklēja nodarbības un internāta skolotāji palīdzēja sameklēt un izgatavot maskas un tērpus. Paldies Internāta skolotājai L.Šestakovai , kas bērnus mudināja regulāri apmeklēt mēģinājumus un mācīja atbildību pret savu pienākumu un pret saviem klasesbiedriem. 

Paldies skolas galdniekam K.Krēsliņam, kurš parūpējās par izrādes galveno atribūtu- cimdiņu, kas bija jāizgatavo no finiera un jāizrotā.  

Izrādi izdevās nospēlēt labi, bija pārgājis uztraukums un kautrība, skolēni labi iejutās savās lomās.  

Skolēniem tika dota iespēja arī noskatīties Ulbrokas vidusskolas 4.klašu teātra pulciņa izrādi ,,Joka pēc- vārdšķiras’’, kur patika skaistā mūzika, karaļa pils un krāsaini tērpi.  

Paldies teātra skolotājam V.Piņķim par atsaucību un ieguldīto darbu teātra sfērā.

Direktora vietniece audzināšanas darbā I.Ievāne

Dailes teātra apmeklējums Erasmus+ projekta ietvaros

03.03.2020.

3.martā 7.un 9.klašu skolēni ar savām audzinātājās devās uz Dailes teātra izrādi ,,ART’’ skolu apmaiņas partnerības projekta Erasmus + ietvaros.

Izrāde par mākslu, mākslas vērtību, draudzību un tās vērtībām. Izrādē spēlēja labākie Latvijas aktieri: A.Skrastiņš, J.Žagars, kurš tagad ir arī Dailes teātra direktors un Ģ. Ķesteris. Skanēja franču mūzika un dziedāja M.Naumova, kura kādreiz uzvarēja arī  Eirovīzijas festivālā. Jautra ar humoru veidota izrāde, kas parādīja, ka par mākslu un
naudu ir vērtīgāka draudzība starp Marku, Seržu un Ivanu.

Viens no dziesmas fragmentiem:
,,Tu esi Tu, jo Tu esi Tu.
Es esmu es, jo Es esmu es.
Tu esi Tu, jo Es esmu es.
Es esmu Es, jo Tu esi Tu.
Ja Tu neesi Tu un Es neesmu Es,
Tad Tu neesi Tu un Es neesmu Es.’’

Paldies par doto iespēju!
7.kl. skolniece L.M.Vaļentova

ES līdzfinansējums

Kino ,,Pilsēta pie upes’’ programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros

27.02.2020.

27.februārī 7.,8. un 9.kl. skolēni devās uz Rīgas kinoteātri ,,Splendid Palace’’, lai noskatītos Latvijas mākslas filmu ,,Pilsēta pie upes’’, kura bija plānota programmas ,,Latvijas skolas soma’’ ietvaros. 

Fimas sākumā bija iespēja klausīties režisora Viestura Kairiša stāstījumu par filmas uzņemšanu, aktieriem un Latvijas vietām, kurās filma filmēta, par vēsturi, sarežģījumiem un to, kāpēc šī filma ir uzņemta.

Tā ir filma par trīs varām: ulmaņlaikus nomaina skarbie komunisti un tad nacistu režīmi... Filma par mīlestību starp daiļkrāsotāju Ansi un ebreju meiteni, kur paralēli uzrodas arī latviešu meitene... Starp trīs varām, kas sabradā Anša pilsētu, divām sievietēm, kas plosa viņa sirdi, bet iespējama tikai viena izvēle...

Ļoti laba Latviešu filma un 9.klases skolēniem noderīga Latvijas vēstures stundās.

9.kl. skolniece A.Petuškova

Kino apmeklējums Erasmus+ projekta ietvaros

22.02.2020.

Š.g. 22.janvārī 1.-9.b klases skolēni, Erasmus+ projekta "Incusion Through arts" ietvaros, apmeklējām kinoteātri ,,CINIMON Alfa ‘’ un skatījāmies filmu ”Maskētie spiegi’’. 

Superspiegs Lenss Stelings ir labākais savā profesijā un, būdams dzīvesprieka pilns, viņš ar lielāko prieku katru dienu glāba pilsētas un valstis. 

Jaunais zinātnieks Volters, kurš apgādāja Lensu ar modernām ierīcēm, bija pilnīgs pretstats- bija vienmēr drūms, nošķirts no visas pasaules un palika vienatnē ar saviem izgudrojumiem. Bet pienāca brīdis, kad neparastajam pārītim bija jāatrod kopēja valoda, lai ar neticamu brīnumu palīdzību izglābtu pasauli. 

Lieliska, asprātīga, sirsnīga, pamācoša un asa sižeta multfilma, par ko bērni bija sajūsmā.  

Paldies Erasmus+ projekta organizatoriem par radīto prieku un pozitīvām emocijām skolēniem! 

Skolotāja Ināra Ozoliņa

ES līdzfinansējums

Valentīndienas pasākums “No sirds uz sirdi”

13.02.2020.

13.februārī mūsu skolā notika ilgi gaidītais Valentīndienas pasākums “No sirds uz sirdi”, kurā piedalījās visu klašu skolēni.

Ievadā skolotāja Ilva lasīja pasaku par Mīlestību, kurā tika likts uzsvars uz to, ka nav svarīgi, vai cilvēks ir bagāts, vai nabags, slims vai bārenis. Svarīgi, ka, ja cilvēka sirdī ir Mīlestība, tad dzīve kļūst jēgpilna. 

Tika skaitīti dzejoļi, dziedātas mīlas dziesmas, spēlēts teātris, kur darbība notika kafejnīcas romantiskajā atmosfērā, izspēlēta pasaka par Rāceni, bet pielāgojot mūsdienām un vēl dažādas etīdes no dzīvnieku un cilvēku dzīves.

Tika izdalīti ,, No sirds uz sirdi’’ apsveikumi un vēstules, kuras viens otram tika rakstījuši skolēni.

Nobeigumā neizpalika arī diskotēka.

9.kl.skolēns D. Paulavičs

Erasmus+ projektā "Encouraging The Use Of The Storytelling Technique Throughout The Curriculum" dalībnieku tikšanās Latvijā

27.01.- 31.01.2020

Upesleju pamatskola joprojām turpina aktīvi dalīties pieredzē Erasmus+ projektu ietvaros. Šoreiz esam koordinējošā dalībvalsts. Tieši pie mums - Latvijā un Upesleju pamatskolā notika projekta partneru pirmā uzņemšana.

Today a dreamer, Tomorrow a leader Par projektu

Erasmus+ projektā "DON'T WASTE, SAVE ! THE EARTH İS YOURS" dalībnieku tikšanās Latvijā

20.01.- 24.01.2020

Today a dreamer, Tomorrow a leader