Tālākizglītības programmas

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES A PROGRAMMAS

PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Starpdisciplināro nodarbību mērķis, uzdevumi, saturs un starpdisciplināro nodarbību radīšanas modeļi

2018. gada 7. februāris

Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā notika pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi, kuros visu Stopiņu novada skolu (Ulbrokas vidusskola, Gaismas internātpamatskola, Stopiņu pamatskola, Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola) 63 pedagogi darbojās kopā ar Dr. paed. Karini Oganisjanu (Asociētā profesore, vadošā pētniece Rīgas Tehniskajā universitātē) un apguva zināšanas par starpdisciplināro nodarbību mērķiem, uzdevumiem, saturu un starpdisciplināro nodarbību radīšanas modeļiem. Kursu laikā pedagogiem veidojās izpratne par starpdisciplinārām mācībām, to priekšrocībām un izaicinājumiem, kā arī par Dr.paed. Karines Oganisjanas izstrādātajiem modeļiem, ar kuru palīdzību viņi varēs radīt savas starpdisciplinārās nodarbības.

Programmas saskaņojums: 23.01.2018. Pierīgas IKSP A programmu saskaņošanas komisijas protokols Nr.2 Programmas vadītāja: Dr.paed.Karine Oganisjana

IT rīki un radošā sadarbība mācību stundā: no teorijas līdz praksei

Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

12.04.2019

Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi Pierīgas skolu skolotājiem "IT rīki un radošā sadarbība mācību stundā: no teorijas līdz praksei" - 6 stundas. Kursos piedalījās pedagogi no dažādām skolām: Vangažu vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas, Salas sākumskolas, Inčukalna pamatskolas, Allažu pamatskolas, Skultes sākumskolas, Mārupes pamatskolas, Saulkrastu vidusskolas, Gaismas internātpamatskolas.

Kursi tika saskaņoti 6.03.2019. un apstiprināti ar Pierīgas IKSP programmu saskaņošanas protokolu Nr. 4.

Kursu programmas vadītāji: Mg.spec.paed. Jolanta Osīte ( Ādažu vidusskola) un Mg.sc.sal. Svetlana Stepane (Upesleju internātpamatskola- rehabilitācija centrs).

Kursu vadītāji: Mg.spec.paed. Jolanta Osīte, Mg.paed. Irita Skaistkalne-Virka un Mg.paed. Linda Kalniņa (Ādažu vidusskola), Mg.sc.sal. Svetlana Stepane, Līga Lapuķe un Bc.paed. Sandra Bondare (Upesleju internātpamatskola - rehabilitācija centrs).

Pedagogi nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un darba metodes, lai padarītu mācību procesu aizraujošu, digitālu un radošu. Kursos piedāvātā programma ļāva apgūt dažādas mobilās aplikācijas, tādas kā: "Actionbound", "Thinglink" un "Kahoot", kas izmantojamas prezentāciju gatavošanai, viktorīnu veidošanai, formatīvā vērtēšanā un zināšanu nostiprināšanā, kā arī, lai skolēniem veidotu saskarsmes prasmes, spēju strādāt grupās un veicinātu motivāciju darboties mācību stundās.

Kursu dalībniekiem bija iespēja diskutēt par to, kas tad ir radošums jeb kreativitāte, kādas ir iespējas pilnveidot mācību stundu ar kreatīvam idejām un radošu pieeju. Tika runāts par grupu darbu veidiem, stereotipiem, pozitīviem aspektiem, veidojot grupas. Skolotāji varēja apgūt neformālās mācību metodes un to pielietošanas iespējas starppriekšmetu saiknes kontekstā gan vispārizglītojošās skolās, gan arī speciālās izglītības skolās.

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums