top of page
bgImage

Upesleju sākumskola

Upesleju sākumskola – Ropažu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) un pirmsskolas izglītības programmas

pakalpojumi

Aktuālā informācija 

BĒRNU UZŅEMŠANA UPESLEJU SĀKUMSKOLĀ

2024./2025.mācību gadam.

Ar š.g. 1.martu Ropažu novada vispārizglītojošajās skolās tiek uzsākta pieteikšanās uzņemšanai 1.klasē 2024./2025.m.g. un turpinās līdz maija pēdējai darba dienai. Gadījumā, ja klašu komplekti nav pilnībā piepildīti, uzņemšana turpinās līdz brīdim, kad klase ir nokomplektēta.

Ropažu novada pašvaldības dome 2024. gada 7. februārī pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus Nr. 10/24 «Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs» (kuri stāsies spēkā pēc publicēšanas Latvijas Vēstnesī) , t.sk. pārejas noteikumus attiecībā uz 2024./2025. mācību gadu.

Ņemiet vērā, ka pārejas noteikumos paredzētas izmaiņas uzņemšanai prioritārajā secībā. Prioritāri tiks uzņemti bērni, kur gan bērnam, gan vismaz vienam vecākam deklarētā dzīvesvieta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās un pašreiz ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta.

Pieteikt bērnu skolā vecāks/likumiskais pārstāvis var elektroniski vai klātienē:

1) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, ierodoties Izglītības iestādē klātienē:

1.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu;

1.2. uzrāda bērna Vecāka apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;

1.3. uzrāda Izglītības iestādes pārstāvim bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinošu dokumentu, reģistrācijai nepieciešamās informācijas ierakstu veikšanai;

1.4. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

 

2) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegšanai elektroniski:

2.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu – iesniegumu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu;

2.2. pievieno bērna dzimšanas apliecības vai bērna personu apliecinoša dokumenta kopiju un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju un/vai pilnvaras kopiju;

2.3. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

Minētie dokumenti jānosūta uz skolas e-pastu: skola@upeslejuskola.lv (elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8.00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā)

Iesnieguma veidlapa

aktuali

‘Par ēdināšanas izmaksām pašvaldības izglītības iestādēs un izglītojamo likumisko pārstāvju līdzmaksājuma ieviešanas termiņa atlikšanu uz 2024.gada 1.februāri

Ēdināšanas izmaksu apmērs pašvaldības izglītības iestādēs


2023.gada 13.decembrī Ropažu novada pašvaldības domes sēdē nolemts grozīt 2022.gada 20.jūlija lēmumu Nr.1381 “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Ropažu novada izglītības iestādēs”, kas nosaka pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas izmaksas. 


Pieņemtais lēmums paredz, ka sākot ar 2024. gada 1. janvāri Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādēs:

  • no 1.-4. klasei vienreizējas ēdināšanas (pusdienu) maksimālā pakalpojuma cena būs 3,09 EUR dienā;

  • no 5.-12. klasei vienreizējas ēdināšanas (pusdienu) maksimālā pakalpojuma cena būs 3,09 EUR dienā;

  • pirmsskolas izglītības iestāžu un privāto pirmskolas izglītības iestāžu (attiecas arī uz izglītības iestādēm ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas) audzēkņu trīsreizējās ēdināšanas (brokastis, pusdienas. launags) maksimālā pakalpojuma cena - 3.50 EUR dienā.

‘’Our Actions are Our Future!’’

1.JPG

Projekta NR 2023-1-PL01-KA210-SCH-000157500
‘’Our Actions are Our Future!’’


Projekta laiks - 01/09/2023 - 31/08/2025


Project tēma:
Vide un klimata pārmaiņas
Zaļās prasmes
Izglītības iestāžu sociālā līdzdalība


Koordinators - Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie/ Poland


Partneri - Upesleju sākumskola/ Latvia
Escola Básica do 1º com Pré-escolar da Cruz de Carvalho/ Portugal
Yenisehir Ilçe MEM /Türkiye

Upesleju pamatskolas reorganizācija

Upesleju pamatskola informē, ka pamatojoties uz Stopiņu novada domes sēdes lēmumu (22.01.2020. protokols Nr. 69),
tiek veikta Upesleju pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322903323) reorganizācija -
tipa un veida maiņa no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu,
kā arī ar 15.07.2020. tiks mainīts nosaukums no “Upesleju pamatskola” uz “Upesleju sākumskola”.

Informācija medijos

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

bottom of page