Aktuālas vakances

Ropažu novada pašvaldības Upesleju sākumskola Nr. 90000067986
aicina darbā
VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU sākumskolā

Profesijas kods 2341 01

Prasības pretendentiem/ -ēm:

 • normatīvajiem aktiem atbilstoša augstākā izglītība, var būt attiecīgās jomas students;
 • labas, pozitīvas komunikācijas prasmes ar izglītojamiem, vecākiem un kolēģiem;
 • vēlme un prasmes organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • veselības apdrošināšanu;
 • stabilu atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju, bet ne mazāku kā noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 445;
 • iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Pamatizglītības skolotājs"

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 1. Dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Ropažu novada pašvaldības Upesleju sākumskola reģ. Nr. 90000067986 aicina darbā
PEDAGOGA PALĪGS

(Sākumskolā, līdz 1 likmei)
Profesijas kods – 2359 05

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša pedagoģiskā izglītība, var būt students;
 • spēja pielāgoties mainīgos darba apstākļos;
 • spēja reaģēt problēmu situācijās;
 • pieņemt lēmumus patstāvīgi.

Galvenie darba pienākumi:

 • sadarboties ar izglītības iestādes atbalsta personālu un pedagogiem;

 • nepieciešamības gadījumā aizvietot prombūtnē esošu pedagogu;

 • pēc pedagoga vai vadības lūguma sagatavot informāciju par darbu izglītojamajiem, ar kuriem ir strādāts pedagoģiskā procesā;

 • veikt individuālo un grupas darbu ar izglītojamajiem, kam nepieciešams atbalsts mācībās.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • veselības apdrošināšanu;
 • stabilu atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju, bet ne mazāku kā noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr. 445;
 • espēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Pedagoga palīgs" 

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 1. Dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Ropažu novada pašvaldības Upesleju sākumskola reģ. Nr. 90000067986 aicina darbā
SPECIĀLO PEDAGOGU

(Pirmsskolā līdz 1 likme, sākumskolā līdz 0,3 likmes)
Profesijas kods 2352 03

Prasības pretendentiem:

 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem un palīdzēt, konsultēt skolotājus darbā ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts;
 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu un speciālās izglītības programmas, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
 • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus.

Sagaidām:

 • izglītību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences

 • pilnveides kārtību”;

 • teicamas latviešu valodas zināšanas;

 • prasmi plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

 • atbildības sajūtu, disciplinētību, precizitāti;

 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēju strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • veselības apdrošināšanu;
 • stabilu atalgojumu (995 - 1139 EUR par 1 likmi);
 • iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;
  profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Speciālais pedagogs"

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 1. Dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Ropažu novada pašvaldības Upesleju sākumskola reģ. Nr. 90000067986 aicina darbā
IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU

(Pirmsskolā līdz 0,5 likmes, sākumskolā līdz 0,3 likmes)
Profesijas kods 2634 03.

DARBA APRAKSTS


Galvenie pienākumi:

 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamo un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • veikt bērnu psiholoģisko izpēti, t.sk., izglītojamā novērošanu mācību procesā un ārpus tā, veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldībaspedagoģiski medicīnisko komisiju.
 • sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām.

Sagaidām:

 • izglītību atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

 • teicamas latviešu valodas zināšanas;

 • prasmi plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

 • atbildības sajūtu, disciplinētību, precizitāti;

 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēju strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • veselības apdrošināšanu;
 • stabilu atalgojumu (995 - 1139 EUR par 1 likmi);
 • iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

 

Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Izglītības psihologs"

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 1. Dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Ropažu novada pašvaldības Upesleju sākumskola reģ. Nr. 90000067986 aicina darbā
LOGOPĒDU

(Pirmsskolā līdz 0,7 likmes, sākumskolā līdz 0,6 likmes)
Profesijas kods – 2352 01

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • skolotāja logopēda kvalifikācija;
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, attīstības dinamikas izpēti;

 • nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības;

 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;

 • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;

 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

 • iesaistīties iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;
 • interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
 • veselības apdrošināšanu;
 • stabilu atalgojumu (995 - 1139 EUR par 1 likmi);
 • iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;
 • profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Gaidīsim pieteikumus uz e-pastu skola@upeslejuskola.lv ar norādi "Skolotājs logopēds"

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 1. Dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 2. Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., vēlams arī apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Upesleju sākumskola aicina darbā
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

(profesijas kods 2342 01)

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstoša augstākā izglītība pedagoģijā (var būt students);
 • latviešu valodas prasmes “C” līmenī, ja izglītība nav iegūta latviešu valodā;
 • labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
 • prasmes organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai, saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmas vadlīnijām;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu 1194,00 EUR (bruto);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgu un profesionālu kolektīvu.

Darba veikšanas vieta:

Upesleju sākumskola, Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

Pieteikumu, norādot “Pirmsskolas izglītības skolotājs” var iesniegt:

 • elektroniski, sūtot pieteikumu uz: skola@upeslejuskola.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: Upesleju sākumskola, Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118.
 • vai personīgi iestādē pie direktores.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Tālrunis informācijai: 26 401 781, 26 523 700.