Atbalsta personāls

Atbalsta personāla galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā.

Speciālais pedagogs:

 sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;

 palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;

 māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Psihologs 

strādā ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Sociālais pedagogs 

palīdz bērnam iemācīties prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un garīgās vajadzības; palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. Sociālais pedagogs cieši sadarbojas ar ārpusskolas speciālistiem.

Bibliotekāre 

konsultē audzēkņus, pedagogus un vecākus literatūras un elektronisko resursu atlasē un izmantošanā, komplektē skolai nepieciešamos mācību līdzekļus un grāmatas, vada tematiskas nodarbības lasītavā, organizē lasīšanu veicinošus projektus.

Logopēds

palīdz tiem skolēniem, kuriem nav izveidojusies pareiza dzimtās valodas skaņu izruna, kā arī tiem bērniem, kuriem ir lasīšanas vai rakstīšanas problēmas, nepietiekams vārdu krājums.Logopēds informē un konsultē vecākus/aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos, palīdz izprast bērna grūtības, iesaista pedagoģiskajā procesā

Atbalsta personāls 

Gunta Bruģētāja

Bibliotekāre
Tālr. +371 67956088

Lilita Lazdiņa

Vecākā medicīnas māsa
Tālr.+371 67956563

Zane Gulbe

Izglītības psihologs

Svetlana Stepane

Logopēds

Gunita Stafecka

Logopēds

Santa Briede

Pedagoga palīgs 1. klase

Sabina Lavrentjeva

Pedagoga palīgs 2.klase

Tehniskie darbinieki:

 • Žilde Agris direktora vietnieks saimnieciskā darbā
 • Berezovska Līga lietvede
 • Zvaigzne Dzintra virtuves vadītāja
 • Lazdiņa Lilita medicīnas māsa
 • Svetlana Stepane projekta vadītāja
 • Jakovele Lidija pavāre
 • Dūduma Inese pavāre
 • Čipote Līga virtuves darbinieks
 • Ieva Kovaļeviča apkopēja,
 • Jūlija Bobkova apkopēja
 • Ionašku Ruta pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Bižkovska Mārīte virtuves darbinieks
 • Gapaņuka Nadežda noliktavas pārzine
 • Ostrovskis Jānis skaņu operators
 • Krēsliņs Kaspars galdnieks
 • Bogdāns Atis remontstrādnieks
 • Masļakovs Igors sētnieks
 • Aivars Oļševskis dežurants
 • Začests Jānis dežurants
 • Riekstiņš Jānis dežurants
 • Karina Ševčenko pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Artūrs Dūšainis dežurants
 • Dvorecka Lidija apkopēja
 • Āboliņa Albīne pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Golombovska Diāna apkopēja
 • Dubrovska Jekaterina apkopēja
 • Makarova Jūlija apkopēja
 • Zozuļa Valdis sagādnieks
 • Ozola Dita pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Ivanova Kristīne pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Fedkina Galina virtuves darbiniece
 • Fogele Anna pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Kupriša Vineta pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Višķere Laura pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Golubecka Rita pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Briede Dace pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Kuzņecova Aelita pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
 • Viktorija Razinova pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums