top of page
bgImage

Atbalsta personāls

Skolas atbalsta personāls

Atbalsta personāla galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā.

Speciālais pedagogs:

 • sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;

 • palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;

 • māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Psihologs 

strādā ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

 

Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Sociālais pedagogs 

palīdz bērnam iemācīties prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un garīgās vajadzības; palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

 

Sociālais pedagogs cieši sadarbojas ar ārpusskolas speciālistiem.

Bibliotekāre 

konsultē audzēkņus, pedagogus un vecākus literatūras un elektronisko resursu atlasē un izmantošanā, komplektē skolai nepieciešamos mācību līdzekļus un grāmatas, vada tematiskas nodarbības lasītavā, organizē lasīšanu veicinošus projektus.

Logopēds

palīdz tiem skolēniem, kuriem nav izveidojusies pareiza dzimtās valodas skaņu izruna, kā arī tiem bērniem, kuriem ir lasīšanas vai rakstīšanas problēmas, nepietiekams vārdu krājums.

 

Logopēds informē un konsultē vecākus/aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos, palīdz izprast bērna grūtības, iesaista pedagoģiskajā procesā

Atbalsta personāls 

Gunta Bruģētāja

Bibliotekāre
Tālr. +371 67 956 088

Lilita Lazdiņa

Vecākā medicīnas māsa
Tālr.+371 67 956 563

Zane Gulbe

Izglītības psihologs

Ieva Pavlovska

Logopēds

Svetlana Kuļkova

1.klases pedagoga palīgs

Santa Briede

2.klases pedagoga palīgs

Lilija Geida

Speciālais pedagogs pirmsskola

Tehniskie darbinieki:

 • Žilde Agris direktora vietnieks saimnieciskā darbā

 • Berezovska Līga lietvede

 • Zvaigzne Dzintra virtuves vadītāja

 • Lazdiņa Lilita medicīnas māsa

 • Stepane Svetlana projekta vadītāja

 • Terehova Marina pavāre

 • Dūduma Inese pavāre

 • Čipote Līga virtuves darbinieks

 • Bobkova Jūlija apkopēja

 • Ionašku Ruta pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Jakovele Lidija virtuves darbinieks

 • Gapaņuka Nadežda noliktavas pārzine

 • Ostrovskis Jānis skaņu operators

 • Krēsliņs Kaspars galdnieks

 • Bogdāns Atis remontstrādnieks

 • Masļakovs Igors sētnieks

 • Oļševskis Aivars dežurants

 • Garjānis Andris dežurants

 • Riekstiņš Jānis dežurants

 • Lavrentjeva Olga pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Dūšainis Artūrs dežurants

 • Dvorecka Lidija apkopēja

 • Riekstiņa Renāte pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Golombovska Diāna apkopēja

 • Dubrovska Jekaterina apkopēja

 • Makarova Jūlija apkopēja

 • Zozuļa Valdis sagādnieks

 • Ozola Dita pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Miķelsone Liene pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Fedkina Galina virtuves darbiniece

 • Fogele Anna pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Kupriša Vineta pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Višķere Laura pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Golubecka Rita pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Ozola Dita pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Kuzņecova Aelita pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Razinova Viktorija pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

 • Čertogonova Sanda– pirmsskolas Izglītības skolotāja palīgs.

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

bottom of page