Atbalsta personāls

Atbalsta personāla galvenais mērķis ir izveidot un organizēt izglītības iestādē atbalsta sistēmu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem, sekmējot skolēnu iekļaušanu izglītības procesā.

Speciālais pedagogs:

 sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;

 palīdz apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai bērns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;

 māca bērnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem.

Psihologs 

strādā ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem, sniedzot tiem konsultācijas un palīdzot izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties savas stiprās puses, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes. Psihologs grūtību risināšanas procesā palīdz cilvēkam atklāt un izmantot paša iekšējos resursus.

Sociālais pedagogs 

palīdz bērnam iemācīties prasmi dzīvot sabiedrībā, izprast sevi, izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, apgūt saskarsmes prasmes, radīt iespēju bērnam apmierināt bioloģiskās, sociālās un garīgās vajadzības; palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. Sociālais pedagogs cieši sadarbojas ar ārpusskolas speciālistiem.

Bibliotekāre 

konsultē audzēkņus, pedagogus un vecākus literatūras un elektronisko resursu atlasē un izmantošanā, komplektē skolai nepieciešamos mācību līdzekļus un grāmatas, vada tematiskas nodarbības lasītavā, organizē lasīšanu veicinošus projektus.

Logopēds

palīdz tiem skolēniem, kuriem nav izveidojusies pareiza dzimtās valodas skaņu izruna, kā arī tiem bērniem, kuriem ir lasīšanas vai rakstīšanas problēmas, nepietiekams vārdu krājums.Logopēds informē un konsultē vecākus/aizbildņus mācību un audzināšanas jautājumos, palīdz izprast bērna grūtības, iesaista pedagoģiskajā procesā

Atbalsta personāls 

Jeļena Borhova

Sociālais pedagogs
Tālr. +371 26307846

Gunta Bruģētāja

Bibliotekāre
Tālr. +371 67956088

Lilita Lazdiņa

Vecākā medicīnas māsa
Tālr.+371 67956563

Zane Gulbe

Izglītības psihologs
Tālr.+371 29391625

Iveta Starta

Speciālais pedagogs
Tālr.+371 29388245

Svetlana Stepane

Logopēds
Tālr.+371 29525122

Gunita Stafecka

Logopēds
Tālr.+371 29480943

Ināra Ozoliņa

Speciālās izglītības skolotājs
Tālr.+371 29721973

Digne Žilde

Pedagoga palīgs
Tālr.+371 29444584

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums