Upesleju sākumskola

Upesleju sākumskola – Ropažu novada pašvaldības dibināta vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) un pirmsskolas izglītības programmas

Aktuālā informācija 

Vecāku dienas pasākums Upesleju sākumskolā

Informācija par testēšanas kārtību

Upesleju sākumskolas Skolas padomes sanāksme notiks attālināti ZOOM platformā 20.10.2021. plkst.18:00.

Saite tiks nosūtīta 19.10.2021. Skolas administrācija

Paldies un uz sadarbību!

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2022./2023. mācību gadā

Bērnu pieteikšana uzņemšanai Upesleju sākumskolā 2022./2023. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no 2021. gada 1. marta līdz 31. maijam saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/22 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2022./2023. mācību gada 2. - 5. klasē tiek organizēta no 2022. gada 1. marta līdz 31. augustam.

Bērnu mācībām Upesleju sākumskolā var pieteikt elektroniski (elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām), nosūtot iesniegumu uz e-pastu: skola@upeslejuskola.lv vai, iepriekš vienojoties pa tālruni 26523700, Upesleju sākumskolas lietvedībā.

Rīkojums par piesardzības pasākumu īstenošanu saistībā ar COVID – 19

Pilns dokuments 

Lejuplādēt (Word)

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Pilns dokuments 

Lejuplādēt (Word)

Veselības ministrijas vēstule Nr.01-14.2/4718 “Par epidemiologiskās drošības prasību piemērošanu”

Pilns dokuments 

Lejuplādēt (Word)

Turpinās bērnu uzņemšana jaunās Upesleju sākumskolas 2. un 3. klasē

Vairs atlikušas vien dažas nedēļas līdz satraucošajam 1. septembra rītam. Ja sākumskolas izvēle ir aktuāls jautājums, laipni aicinām iepazīties ar jauno Upesleju sākumskolu, kurā vēl notiek bērnu uzņemšana 2. un 3. klasē. Iesniegumus par bērnu uzņemšanu iespējams aizpildīt gan elektroniski, gan klātienē.

Pilns teksts

Mācību darba organizācija Upesleju sākumskolā 2020. / 2021. mācību gadā un piesardzības pasākumu īstenošana, saistībā ar COVID-19 un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.360, Rīgā 9. jūnijā

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360, Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 32. §) „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2020./2021. mācību gadā Upesleju sākumskolā nosaku sekojošu kārtību:

1. Norīkoju direktores vietnieci izglītības jomā Neliju Staužu kā atbildīgo personu (tālr. 29 247 404), kura koordinē 19.08.2020. Rīkojumā Nr. 2 „Par piesardzības pasākumu īstenošanu saistībā ar Covid -19 2020./2021. mācību gadā” noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību. Uzdodu direktores vietniecei izglītības jomā Nelijai Staužai informēt Izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minēto procesu un atbildīgo personu un kontaktinformāciju.

Pilns dokuments

Informācijai!

Upesleju sākumskolas administrācija informē, ka 1. – 3. klasēm un Pirmsskolas izglītības grupām
1. septembrī plkst.10:00 katrā grupiņā un katrā klasē, atsevišķi, notiks Zinību dienai veltīta nodarbība.

Cien. Upesleju PII jaunuzņemto bērnu vecāki!

Aicinām Jūs uz Upesleju sākumskolas PII jaunuzņemto bērnu (tie kuri pirmo reizi apmeklēs Upesleju sākumskolas PII no 01.09.2020.) vecāku sapulci 2020.gada 20.augustā skolas aktu zālē.

Plkst.18.00 

Lūdzam ievērot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

Mēs atrodamies: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118. Kontakttālrunis: +371 26 550 268.

Skolas kontakti

Par bērnu uzņemšanu 1.-3. klasē Covid-19 apstākļos

Ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatīšanos, skolas lietvedība ārkārtas situācijas laikā klātienē apmeklētājiem ir slēgta.

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1.-3. klasē tiek turpināta elektroniski, uzrakstot uzņemšanas iesniegumu un nosūtot to elektroniski parakstītu uz skolas e-pastu: skola@upeslejuskola.lv. Saskaņā ar Ministru Kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, elektroniski iesniegtu iesniegumu var uzskatīt par derīgu, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumi bērnu uzņemšanai 2020./2021.mācību gada 1. klasē tiek pieņemti līdz š.g. 31.maijam.

Ārkārtas gadījumos, ja bērna likumiskajam pārstāvim nav pieejams elektroniskais paraksts, uzņemšanas iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi: Upesleju pamatskola, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118, vai elektroniski skolas e-pastā: skola@upeslejuskola.lv ar nosacījumu, ka likumiskais pārstāvis iesniegto uzņemšanas iesniegumu parakstīs ar personīgo parakstu lietvedībā klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) sākot no dienas, kad tiks atcelta ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī, bet ne vēlāk kā līdz š.g. 19. jūnijam.

IESNIEGUMS

Upesleju pamatskolas reorganizācija

Upesleju pamatskola informē, ka pamatojoties uz Stopiņu novada domes sēdes lēmumu (22.01.2020. protokols Nr. 69),
tiek veikta Upesleju pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4322903323) reorganizācija -
tipa un veida maiņa no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu,
kā arī ar 15.07.2020. tiks mainīts nosaukums no “Upesleju pamatskola” uz “Upesleju sākumskola”.

Informācija medijos

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums