Pirmsskola

Par mums

Upesleju pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē ir 5 grupas no 1,5 līdz 7gadiem, atbilstoši vietu skaitam un 1 speciālā grupa bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

  Bērnu uzņemšana iestādē notiek saskaņā ar Stopiņu novada domes noteikto kārtību un valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem .

  Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam , mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

  Iestāde ir atvērta bērniem 5 darbadienas nedēļā no pulksten 7.00 līdz 19.00

Par pirmsskolas izglītības iespējām Stopiņu novadā

Informējam

bērnu uzņemšana speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmās notiek, kā līdz šim –
iesniedzot: 

  • iesniegumu un
  • valsts/pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Ja rodas neskaidrības, lūgums zvanīt Upesleju pamatskolas direktorei Irēnai Frankovičai. Tālrunis +371 26401781

Līdz 7.maijam Stopiņu novada pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem jāaktualizē

informācija par bērnam izvēlēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (bērnudārzu) 2019./2020.mācību gadā

Aicinām pirmsskolas vecuma bērnu vecākus, kuri pieteikuši bērnus rindā uz pašvaldības bērnudārzu, līdz 7.maijam

  • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” tīmekļvietnē www.e-pakalpojumi.lv vai
  • klātienē personīgi Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāv

aktualizēt informāciju par izvēlēto bērnudārzu un vēlamo mācību uzsākšanas laiku.

2019. gada 20. maijā sistēmā tiks elektroniski izveidots uzņemamo bērnu saraksts, pirmsskolas iestādes un skolu ar pirmsskolas grupām vadītāji sāks grupu komplektēšanu 2019./2020. gadam. Vecāki vai bērna likumīgie pārstāvji saņems uzaicinājumu apmeklēt iestādi - e-pastu vai zvanu no pirmsskolas iestādes.

Aicinām vecākus veikt šādas darbības:

1. Precizēt kontaktinformāciju;

2. Pārbaudīt mācību uzsākšanas laiku, kuru esat norādījuši kā vēlamo- ja vēlaties, lai Jūsu bērns tiek uzaicināts apmeklēt pirmsskolas grupu 2019.gada 1.septembrī, norādiet uzņemšanas laiku : 01.09.2019. Ja tiks norādīts vēlāks mācību uzsākšanas laiks, sistēma bērnu neiekļaus uzaicināto sarakstā;

3. Norādīt prioritārā secībā vēlamās pirmsskolas izglītības iestādes- PII “Pienenīte”, PII
Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs vai PII Stopiņu pamatskola. Iestādes
var norādīt prioritārā kārtībā – kuru vēlas apmeklēt kā pirmo prioritāti un kuras nākamās,
ja pirmajā nav brīvas vietas ;

4. Ja pieteikums uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē nav vairāk aktuāls, bērna vecāks
pieteikumu var elektroniski anulētizglītības iestādes- PII “Pienenīte”, PII Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs vai PII Stopiņu pamatskola. Iestādes var norādīt prioritārā kārtībā – kuru vēlas apmeklēt kā pirmo prioritāti un kuras nākamās, ja pirmajā nav brīvas vietas;;

5. Ja ir iestājusies kāda no uzņemšanas priekšrocībām (prioritāte tikt uzņemtam ātrāk), tad vecākam personīgi ir jāiesniedz dokumenti Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā. Dokumenti ir jāiesniedz atbilstoši saistošo noteikumu “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 25.punkta nosacījumiem. Jautājumu gadījumā par iesniedzamajiem dokumentiem, sazināties ar Stopiņu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centru (KAC) Ulbrokā, Institūta ielā 1a, Stopiņu novada domē, 1.stāvā.

Vienlaicīgi informējam, ka bērnu uzņemšana speciālās izglītības pirmsskolas izglītības programmās notiek kā līdz šim – iesniedzot iesniegumu izglītības iestādes vadītājam klātienē.

Ja rodas neskaidrības, lūgums zvanīt Stopiņu novada Domes izglītības darba speciālistei 
Vijai Tomiņai pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās +371 66 104 000

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

Par PII Rindām:

Pakalpojuma apraksts Plašāka informācija par reģistrācijas kārtību

Grupas

1.“Zaķēni”

Skolotājas: Svetlana Bangere un Iveta Griķe, 

Skolotāju palīgi: Inga Bankovska un Rita Golubecka

2.“Ezīši”

Skolotājas : Irēna Tihonova un TatjanaRudakova, 

Skolotāju palīgi: Laura Višķere un Dita Ozola

3. “Vāverēni”

Skolotājas :Jeļena Vaščenkova, Līga Zīraka 

Skolotāja palīgs: Dace Briede

4. “Lapsēni”

Skolotājas: Edīte Vīksna un Līga Circene, 

Skolotāja palīgs: Anna Fogele

5. “Lācēni”

Skolotājas Sanita Tošena un Jeļena Verhuškina, 

Skolotāju palīgs: Vineta Kupriša

6. Speciālā grupa “Pūcēni”

Skolotājas: Oļona Sergejeva un IlonaMaļinovska, 

Skolotāju palīgs: Ļubova Sondore

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Vaicā mums