Pirmsskola

Izglītības iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamo uzņemšanas kārtību iestādē nosaka dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no pusotra gada vecuma līdz septiņu gadu vecumam. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no 3 gadu vecuma. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.

Pirmsskolas izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

Upesleju sākumskolā atvērtas 8 pirmsskolas izglītības grupas Ropažu novada pašvaldības bērniem, atbilstoši vietu skaitam un 1 speciālā pirmsskolas izglītības grupa bērniem ar jauktiem un garīgās attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības satura apguves plānotos rezultātus nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā izglītojamo zināšanu, prasmju, attieksmju un snieguma vērtējumu izsaka mutvārdos un aprakstoši, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. 

Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, atbilstoši vietu skaitam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

Pirmsskolas izglītības grupas atvērtas bērniem 5 darba dienas nedēļā no 07:00 līdz 19:00, jūnijā, jūlijā un augustā izglītības iestāde ir atvērta bērniem no plkst. 08:00 – 18:00. Pēc pieprasījuma apjoma, izglītības iestādē ir atvērta viena vai vairākas apvienotās grupas ar darba laiku no plkst. 07:00 – 19:00

Neskaidrību gadījumā zvanīt Upesleju sākumskolas direktorei Irēnai Frankovičai.

Tālrunis +371 26 401 781

Par pirmsskolas izglītības iespējām
Ropažu novadā

Bērnu reģistrācijas rinda uz vietu PII

Par PII Rindām:

Pakalpojuma apraksts Plašāka informācija par reģistrācijas kārtību

Grupas

1.“Zaķēni”

Skolotājas: Svetlana Bangere un Irēna Tihonova
Skolotāju palīgi: Rita Golubecka

2.“Ezīši”

Skolotājas: Svetlana Čerkovska un Iveta Griķe
Skolotāju palīgi: Laura Višķere

3. “Pelēni”

Skolotājas: Līga Circene
Skolotāja palīgs: Dace Briede

4. “Lapsēni”

Skolotājas: Linda Karakulova un Zanda Gailīte
Skolotāja palīgs: Dita Ozola un Marina Terehova

5. “Lācēni”

Skolotājas: Sanita Tošena un Jeļena Verhuškina
Skolotāja palīgs: Vineta Kupriša

6. Speciālā grupa “Pūcēni”

Skolotājas: Lelde Cīrule 
Skolotāja palīgs: Viktorija Razinova

7. “Bitītes”

Skolotājas: Ieva Bērziņa un Līga Čerpinska
Skolotāju palīgi: Anna Fogele

8. “Taurenīši”

Skolotājas: Gunta Rutkaste un Valērija Iļjina
Skolotāja palīgs: Albine Āboliņa un Karīna Ševčenko

9. “Vāverēni”

Skolotājas: Jeļena Vaščenkova un Dagnija Jerohina
Skolotāja palīgs: Aelita Kuzņecova

Jums ir jautājumi par mūsu mācību iestādi?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

Sazināties ar mums