top of page

 NVVST

NACIONĀLAIS VESELĪBU VEICINOŠAIS SKOLU TĪKLS (NVVST)

Lai veicinātu Upesleju sākumskolas izglītojamo, skolotāju un skolas darbinieku veselību, skola kopš 2016. gada ir iesaistījusies Slimību profilakses un kontroles centra izveidotajā Veselību veicinošo skolu tīklā, skolas koordinators šajā projektā ir Digne Žilde.

 

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dot izglītības iestādēm iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs atbalstīt izglītības iestādes veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darba un mācību procesā, veicināt izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku veselību. Veselības veicināšana notiek, izmantojot jebkurus pieejamos resursus, pasākumus un aktivitātes. Katru gadu tiek veidots veselību veicinošo aktivitāšu plāns gan pirmsskolā, gan skolā, kuru realizē pedagogi, atbalsta personāls un vieslektori.


2023.gadā Upesleju sākumskola dalījās pieredzē ar visiem Latvijas NVVST koordinatoriem attālinātajā seminārā. Tāpat Upesleju sākumskola 2023.gada maijā uzņēma visus koordinatorus un dalījās pieredzē jau klātienē. 

 

Upesleju sākumskolas ieguvumi, iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā:


•    pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem;
•    valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi par aktuālām veselības tēmām gan izglītojamajiem, gan skolotājiem;
•    iespējas piedalīties Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros;
•    jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu;
•    metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu īstenošanā izglītības iestādē.
•    Uzlabota skolas vide, izglītojamo, vecāku un darbinieku fiziskā un mentālā veselība.

Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla pieredzes apmaiņas brauciens

nvvst1 logo.png

 ERASMUS  projekti

LogoErasmus.jpg

“Together we can "Theater is an art without borders, it is the art of freedom"’

 

Projekta Nr.
2020-1-IT02-KA229-079196_3

LogoErasmus.jpg

Erasmus + KA2 projekts
’Today a dreamer, tomorrow a leader / Šodien sapņotājs, rīt līderis’’

 

No. 2018-1-DE03-KA229-047207_2
Projekta mājaslapa: 
skatīt šeit

LogoErasmus.jpg

Erasmus + KA2 projekts
“Scientists at Work’’/
‘’Zinātnieki darbībā’’

 

Nr. 2017-UK01-KA219-036696_4

LogoErasmus.jpg

Erasmus + KA1 projekts
‘’ Neformālas metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā, kā motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālam vajadzībām’’

 

Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350

 • Projekta mājas lapa 

 • Projekta KA1 prezentācija UIRC pedagogiem 

 • Pieteikšanās kursiem 

 • Buklets par projektu un skolu angļu valodā 

 • Projekta prezentācija par UIRC Portugālē, Caldas de Rainhas pilsētā, 2018 

 • Prezentācija par mobilitāti Portugālē, 2018.gadā aprīlī 

 • Prezentācija UIRC un Ķengaraga vidusskolas pedagogiem “Neformālās izglītības metodes, lai sekmētu skolēnu iekļaušanu skolā”, 2018.gads 

 • ‘’Erasmus Project results dissimination conference’’, Italy, 2018 

 • ‘’Erasmus Project results dissimination conference’’, Italy, prezentācija 

 • Prezentācija par mobilitāti Grieķijā, 2018 

 • Prezentācija par mobilitāti Portugālē, 2019.gadā, februārī 

 • Prezentācija ‘’Projektu rezultātu iedarbība uz mācību procesu integrētā klasē bērniem ar speciālajām vajadzībām’’ 

 • Prezentācija ‘’Neformālas metodes izmantošana mācību procesā’’ 

 • Prezentācija ‘’No teorijas līdz praksei’’, praktikums 

 • 14. Prezentācija ‘’ Neformālas metodes un IT pielietošana ‘’, praktikums 

 • Tālākizglītības kursu prezentācija 12.04.2019.g. 

 • Aptaujas rezultāti par tālākizglītības kursiem 12.04.2019 

 • Neformālas metodes praktiskais pielietojums/video 

 • Projekta publikācijas 

 • Projekta rezultāti 

 • Tālākizglītības kursu un citi projekta izstrādātie materiāli 

 • Anketa un anketēšanas rezultāti par projekta ietekmi 

 • 22. Iegūstām pieredzi un dalāmies pieredzē /video par projektu

2017. gada projekti

Projekta nosaukums:
Neformālās metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā kā motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām

Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.
2017-1-LV01-KA101-035350
Programmas pamatdarbība: KA1- Mācību mobilitāte skolu sektorā
Pieteikšanās gads: 2017
Projekta sākums: 01/07/2017
Projekta beigas:
30/06/2019
Projekta ilgums (mēn.): 24
Sadarbībā ar Valsts izglītības aģentūru
Projekta summa: EUR 15460.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv

Projekta nosaukums:
"Scientists at Work" ("Zinātnieki darbā")

Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.2017-1-LV01--KA101-035350
Programmas pamatdarbība: Erasmus+2. pamatdarbība (Key Action 2) "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa"
Aktivitātes veids: Stratēģiskās partnerības (Strateic Partnerships)
Pieteikšanas gads: 2017
Projekta sākums: 01/09/2017
Projekta beigas: 31/08/2019
Projekta ilgums (mēn): 24
Sadarbībā ar Valsts izgītības aģentūru
Projekta summa: EUR 23720.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv
Projekta mērķis: Attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas matemātikā, angļu valodā, tehnoloģijās bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs
Metodoloģija: Veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskas zināšanas, lietojot reālās situācijās, tā nodrošinot vienotu mācību procesu

Projekta nosaukums:
"Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) "Dienasgrāmata 2017"

2017. gada 27. martā Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrs ir apstiprinājis savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.
Projekta koordinatore: Dace Lielmane

 ERAF

Ieguldījums Tavā nākotnē.

 ERASMUS programma
ES

2010. gada 19. janvārī parakstīta vienošanās Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.–2013. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes projekta “Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” Nr. 3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 īstenošanu Juglas sanatorijas internātpamatskolā. 

Projekta finansējuma kopsumma – 97 884 LVL.

 ESF projekti

2017. gads

esf_ar_nos_un_eu_karogs

Mācību kursi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

Projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035350
“Mācību mobilitātes skolu sektorā”

ES līdzfinansējums

Projekta nosaukums: Kompetenču pieeja mācību saturā

Projekta numurs: Nr.8.3.1.1./16/I/002

Projekta mērķis: atbilstoši noslēgtajam trīspusējam sadarbības līgumam ar Valsts izglītības satura centru nodrošināt skolā kompetenču pieejā balstītu vispārējas izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu kā pilotskolai pamatizglītības pakāpē

Projekta kontaktpersona: Stauža Nelija, vietnieks1@upeslejuskola.lv

 Skolas un citi projekti

bottom of page