Aktuāli

Atvērto durvju dienas

Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē! Iepazīsti skolu rīt un parīt atvērto durvju dienu laikā.

Uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām īpaši gaidītas ir ģimenes ar pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupiņu bērniem un šā brīža 1.-2. klašu skolēniem. Atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Rīt, 2. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00 līdz 13:00 un trešdien, 3. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00 līdz 19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Kvalitatīva izglītība no 1,5 gadu vecuma līdz 9. klasei
Stopiņu novada izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa teic, ka Upesleju sākumskola ir skola ikviena bērna talantu attīstībai drošā, izglītojošā un ekoloģiskā vidē. Skola, kurā tiek nodrošināts mūsdienīgs mācību process, lai attīstītu ikviena bērna prasmes, sniegtu dzīvei svarīgas zināšanas. Mācību metodes tiek izvēlētas, ņemot vērā katra skolēna personību, tādējādi nodrošinot jēgpilnu mācīšanās procesu. Klasēs ir neliels skolēnu skaits, kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. Tiek piedāvāts iesaistīties interešu izglītības pulciņos, apmeklēt Stopiņu novada baseinu. Skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri sadarbojas ar skolēniem un vecākiem; pedagogiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes un papildināt zināšanas. Tā kā šajā pat skolā darbojas pirmsskolas grupas, tiek nodrošināta pakāpeniska un veiksmīga pāreja no pirmsskolas uz sākumskolas izglītības pakāpi, un perspektīvā šī skola izaugs par pamatskolu, tādējādi piedāvājot bērniem mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību no 1,5 gadu vecuma līdz 9. klasei.

Pirmajā klasē vien dažas brīvas vietas
Sekojot saistošajiem noteikumiem, uz pirmo klasi pirmie rindas kārtībā ir attiecīgā novada bērni, tomēr, protams, tas neizslēdz iespēju, ka pieteikties un iestāties var arī citu novadu, citu pašvaldību bērni. Upesleju pamatskolas direktore Irēna Frankoviča atklāj, ka 1. klase jau principā ir nokomplektēta un tajā uzņemt var vien vairs dažus bērnus. Savukārt 2. un 3. klase vēl tiek komplektēta un tajā laipni gaidīti apkārtnes bērni.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie mācību telpu remontiem un to aprīkošanas, lai no pirmā septembra, atbilstoši jaunajām kompetencēm, varētu īstenot mūsdienīgi kvalitatīvu izglītību, lai bērniem jaunā sākumskola būtu tā vieta, kur viņi var mācīties jēgpilni un justies tai piederīgi, kur pedagogi bērnos saglabātu prieku mācīties, veicinātu kāri pētīt, izzināt un izprast dažādas parādības un sakarības, palīdzētu iepazīt pasaules daudzveidību, rosinātu izmēģināt spēkus dažādās darbības jomās un lomās un bērnam būtu interese apgūt arvien ko jaunu.

Aizrautīgi skolotāji un bagāta materiālu bāze
Aptaujājot Upesleju sākumskolas pedagoģes Līgu Zīraku, Egitu Klieģi un Ingrīdu Ozoliņu, viņas īpaši izceļ mācību iestādes materiāli tehnisko bāzi skolēna attīstībai - gan skolas skaisto, tīro un zaļo apkārtni, kur bērni droši var pastaigāties un spēlēties, gan ēkā esošo aprīkojumu – modernas tehnoloģijas klasēs, sāls istaba profilaktiskai veselībai, izcili aprīkoti logopēda, speciālā pedagoga, psihologa kabineti, aktu zāle pasākumiem, interešu izglītībai un sporta zāle sporta nodarbībām, kas dod plašas iespējas bērnu attīstībai. Pedagoģes ir ar plašu pieredzes bagāžu, lai veiksmīgi attīstītu ne vien bērna spējas un prasmes, bet arī psiholoģiski emocionālo veselību, nodrošinot labvēlīgu, drošu, cieņpilnu un draudzīgu vidi klasēs. Turklāt klasēs ir mazāks skolēnu skaits, kas vēl vairāk sniedz iespēju veltīt īpašu, nedalītu uzmanību katram bērnam.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas, un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei.
Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1., 2. un 3. klasē tiek organizēta gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. Sīkāka informācija pa tālruni: +371 67956088 vai mājaslapā: www.upeslejuskola.lv.

Papildu informācijai:
Skolas administrācija
+371 67956088
skola@upeslejuskola.lv
www.upeslejuskola.lv

Upesleju sākumskola aicina uz atvērto durvju dienām 2. un 3. jūnijā!

Notiek aktīva 1. -3. klašu skolēnu uzņemšana!

Bērnudārza vecāko grupiņu bērnu vecāki un šā brīža 1.-2. klašu skolēnu ģimenes tiek aicinātas uz Upesleju sākumskolas atvērto durvju dienām šā gada 2. un 3. jūnijā, lai iepazītos ar sākumskolas vērtībām, personālu, skolotājiem un piedāvājumu jaunajam 2020./2021. mācību gadam. Skolu apskatīt būs interesanti arī bērniem!

Domājot par ģimeņu ērtībām, atvērto durvju dienas tiek organizētas divās darba dienās un dažādos darba laikos. Otrdien, 02. jūnijā, skolā tiks uzņemti apmeklētāji no 10:00-13:00 un trešdien, 03. jūnijā, skolā gaidīs viesus no 16:00-19:00. Uz vietas būs iespējams arī aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu 1., 2. un 3. klasē.

Tiek aicināti arī tuvējo novadu vecāki!

Sekojot saistošajiem noteikumiem, uz pirmo klasi pirmie rindas kārtībā ir attiecīgā novada bērni, tomēr, protams, tas neizslēdz iespēju, ka pieteikties un iestāties var arī citu novadu, citu pašvaldību bērni. Pēc skolas administrācijas teiktā, aktīvu interesi izrāda gan Rīgas, gan Pierīgas novadu vecāki. Jo īpaši Rīgas reģiona ģimenēm, kuras dzīvo Juglas, Dreiliņu un Ulbrokas apkārtnē, Upesleju sākumskola ir konkurētspējīga alternatīva, kas piedāvā ne vien augstas kvalitātes izglītību, bet arī plašu interešu izglītības programmu, pagarinātās dienas grupas, aktivitātes bērniem svaigā gaisā un dabas tuvumu.

Upesleju skolā tiek sekmēta un attīstīta kompetenču izglītība

Upesleju pamatskola ir arī viena no tām 100 izglītības iestādēm Latvijā, kuras Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis dalībai mācību satura aprobācijā projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros. Tās ir pirmās pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plāno un sadarbojas, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.

Mācības skolotājiem notika divu gadu garumā, un viņi regulāri tikās, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences - kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu, vispārējā izglītībā - bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai ir izstrādāts un pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.

Jau iepriekš tika ziņots, ka šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas, un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei. 

Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1., 2. un 3. klasē tiek organizēta gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. Sīkāka informācija pa tālruni: +371 67956088 vai mājaslapā: www.upeslejuskola.lv.

Papildu informācijai:

Skolas administrācija
+371 67956088
skola@upeslejuskola.lv
www.upeslejuskola.lv

 UPESLEJU PAMATSKOLAS DARBĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ NO 13. MAIJA.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. maija rīkojumu Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" noteikti atvieglojumi izglītības iestāžu darbībā ārkārtējās situācijas laikā.

Pirmsskolas izglītības grupās, sākot ar 2020.gada 13.maiju nodrošinās:

 • obligātajā izglītības vecumā (5-6 gadīgo) esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei;
 • obligātajā izglītības vecumā (5-6 gadīgo) esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi;
 • iestādes grupu darbību vasaras periodā, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu pirmsskolas pakalpojumu bērniem, kuru likumiskajiem pārstāvjiem nav iespējas nodrošināt bērnu pieskatīšanu jūnija, jūlija un augusta mēnešos. Izglītības iestādes grupu komplektēšanu veiksim patstāvīgi, atbilstoši bērnu apmeklētībai.
 • bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām kuras ierodas izglītības iestādē, aizliegts ienākt pirmsskolas grupās un bērnu garderobēs. Atvedot un saņemot bērnu pirmsskolas telpās jāievēro 2 metru distance, jāveic roku dezinfekcija, vēlamas sejas maskas. PII skolotāji bērnu sagaida un nodod likumiskajam pārstāvim.
 • Pirmsskolas izglītības grupas “Lapsēni” izlaidums bērniem tiks organizēts 2020.gada 28. maijā, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.
 • Pirmsskolas izglītības speciālās grupas “Pūcēni” izlaidums bērniem tiks organizēts 2020.gada 12. jūnijā, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.

Izglītības iestādes izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās izglītības apgūšanu, sākot ar 2020.gada 13.maiju:

 • Mācības tiek nodrošinātas attālināti, skolēniem un vecākiem lūgums sekot līdzi e-klasē un neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātājiem vai skolas vadību. Tālrunis 67956088, skolas e-pasts: skola@upeslejuskola.lv. Informācija e-klasē.
 • 9. klases izlaidums tiks organizēts 2020.gada 11. jūnijā, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.
 • Sadarbībā ar Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēm, izglītības iestādē organizēsim atklāto durvju dienu jaunajiem 1.-3.klašu skolēniem un to likumiskajiem pārstāvjiem, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus un pulcēšanās nosacījumus, kas paredz ne vairāk kā 25 cilvēki pasākuma laikā.

Tālrunis: 67956088, e-pasts: skola@upeslejuskola.lv vai neskaidrību gadījumos sazināties ar grupas audzinātājām vai skolas vadību.

Uzzini vairāk

 STOPIŅU NOVADA UPESLEJU PAMATSKOLAS DARBĪBA
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ LĪDZ 12. MAIJAM

Lai nodrošinātu Upesleju pamatskolas darbību, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par Covid-19 pandēmiju un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sākot ar 2020.gada 16.martu ir noteiktas izmaiņas Stopiņu novada Upesleju pamatskolas darbā un apmeklētāju apkalpošanā. Līdz 12.maijam apmeklētāju apkalpošana klātienē netiek nodrošināta.
UPESLEJU PAMATSKOLA ir slēgta.

 • Mācības tiek nodrošinātas attālināti, skolēniem un vecākiem lūgums sekot līdzi e-klasē un neskaidrību gadījumā sazināties ar klases audzinātājiem vai skolas vadību. Tālrunis 67956088, skolas e-pasts: skola@upeslejuskola.lv. Informācija e-klasē.
 • Valsts centralizēto eksāmenu norise tiks organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā un laikos. Neskaidrību gadījumā skolēniem interesēties pie klases audzinātājiem vai skolas vadības. Tālrunis 67956088, skolas e-pasts: skola@upeslejuskola.lv. Informācija e-klasē.

UPESLEJU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS:

 • Ārkārtas situācijā bērnu uz dežūrgrupu vest tikai, ja nav iespējamas citas pieskatīšanas iespējas.
 • Vecākiem KATRU NEDĒĻU jāraksta apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā.
 • Dežūrgrupās ir bērni dažādos vecuma posmos.
 • Pirmsskolas izglītības iestādē tiek atcelti visi interešu izglītības pulciņi un grupu nodarbības.

Tālrunis: 67956088, e-pasts: skola@upeslejuskola.lv vai neskaidrību gadījumos sazināties ar grupas audzinātājām vai skolas vadību.

Uzzini vairāk

Skolas reorganizācija un bērnu pieteikšana skolai

Stopiņu novada Domes lēmums par skolas reorganizāciju

lēmums
Stopiņu novada Domes saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē

 noteikumi

Informācija vecākiem par bērnu pieteikšanu jaunajai Upesleju sākumskolai uzņemšana

Upesleju pamatskola kļūs par vispārizglītojošo sākumskolu un reorganizācijā saredz jaunas iespējas!

Upesleju pamatskola kļūs par vispārizglītojošo sākumskolu un reorganizācijā saredz jaunas iespējas! Šā gada 22. janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika lemts veikt Upesleju pamatskolas tipa un veida maiņu no speciālās pamatskolas uz vispārizglītojošo sākumskolu no 1. līdz 6. klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas un jau šajā 2020./2021. mācību gadā tiks uzņemti skolēni no 1. līdz 3. klasei.

Pēc Stopiņu novada domes priekšsēdētājas V. Paulānes domām Upesleju pamatskolai piemīt priekšnoteikumi, un ir visas perspektīvas attīstīties kā vispārējai izglītības iestādei un kļūt par Upesleju sākumskolu. Sakarā ar straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu un pieprasījumu pirmsskolas un pamatizglītības apguvei Upesleju sākumskola nodrošinātu iespējas Stopiņu novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiemapgūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.

Upesleju pamatskolas direktore I. Frankoviča teic: “Lai arī lēmums, protams, nav viegls, mēs šīm pārmaiņām esam gatavi. Mūsu skola ir tuvu Rīgai, un Stopiņu novads strauji attīstās, bērnu te ir daudz, Upesleju sākumskolas veidošana ir dabisks solis, ko pieprasa sabiedrība. Mums valstī jau ir vairākas izcilas skolas ar pieredzi, kā, apvienojot izglītības pārstāvjus un vecākus, veidot patiesi kvalitatīvu un uz bērniem orientētu skolu. Arī mēs sevi jau esam pierādījuši veiksmīgas un augošas pirmsskolas izveidē un ticam, ka loģisks un pēctecīgs solis ir Upesleju sākumskola. Jau ar 2020./2021. mācību gadu mēs nodrošināsim pēctecīgu izglītību bērniem no 1,5 gadiem līdz 3. klasei, un kopā ar bērniem augsim līdz pat 6. klasei. Apvienojot kvalitatīvu izglītību ar bērniem draudzīgu vidi un jaunradi, Upesleju pirmsskola un sākumskola būs pamats labklājībai un tramplīns bērna izaugsmei!”

Pozitīva pieredze

Šāda veida reformas skolās jau ir sevi pierādījušas. Viena no pirmajām bija Cēsu Jaunā pamatskola, kas sāka attīstīt ideju par mūsdienīgu skolu un šobrīd nodrošina iespēju bērniem vecumā no 1,5 gadiem līdz 9. klasei
apgūt 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas un prasmes. Tāpat ļoti veiksmīgi no speciālās skolas par pieprasītu sākumskolu pārtapa Laurenču sākumskola Siguldā. Tāpat kā Laurenčos, arī Upeslejās ir virkne
pozitīvo aspektu veiksmīgai un pieprasītai vispārizglītojošai skolai – spējīgi mācībspēki, svaigs gaiss un sakopta vide, plašas interešu izglītības un pulciņu iespējas un pagarinātā dienas grupa, kuru turklāt apmaksā
pašvaldība. Upesleju sākumskola būs pilna laika skola, kas atvieglos ikdienas rūpes vecākiem.

Upesleju pamatskolas reorganizācija 1

Pēctecīga izglītība no pirmsskolas uz sākumskolu!

Upesleju pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 2010. gada, un šobrīd tajā ir sešas pirmsskolas vecuma bērnu grupas, savukārt ar šā gada rudeni nāks klāt vēl trīs grupas. Paredzams, ka papildgrupas būs gan
mazākajiem bērniem, gan lielākajiem, un tās tiks veidotas, balstoties uz pieprasījumu, respektīvi, uz pieteikto bērnu rindu.

Skolas un pirmsskolas kolektīvs šajā mācību gadā ņem aktīvu dalību 5 dažādos Eiropas Erasmus+ projektos, un pedagogiem ir iespēja braukt mācīties un papildināt zināšanas, mijiedarbojoties ar citu valstu kolēģiem.
Šā gada marta sākumā citu 5 valstu – Portugāles, Rumānijas, Bulgārijas, Turcijas, Grieķijas – kolēģu un bērnu delegācijas sešu cilvēku sastāvā brauks pieredzes apmaiņā uz Upesleju izglītības iestādi. Pedagogu
kolektīvam tas dod neatsveramu iespēju mūžizglītībai, kas, protams, savukārt tieši ietekmē darba kvalitāti ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Pirmsskolas vecāko grupiņu bērnu vecāki un tuvumā dzīvojošās ģimenes tiek aicinātas apsvērt iespēju jau ar šā gada septembri turpināt mācības Upesleju sākumskolas 1. klasē. Bērnu pieteikšana uzņemšanai 2020./2021. mācību gada 1. klasē tiek organizēta no šī gada 2. marta, un pieteikt bērnu mācībām Upesleju sākumskolā iespējams gan elektroniski, gan personīgi izglītības iestādē. Sīkāka informācija pa tālruni: +371 67956088 vai mājaslapā: www.upeslejuskola.lv.

Skola ar vēsturi

Upesleju pamatskola savu darbību uzsāka 1976. gada 10. novembrī kā Juglas sanatorijas meža skola. Skola no tās dibināšanas brīža nodrošinājusi veselības uzlabošanu un profilaksi skolēniem, pateicoties svaigajam meža gaisam laukā, kā arī daudzveidīgajiem, telpās organizētajiem rehabilitācijas pasākumiem. 

Upesleju pamatskolā pašreiz speciālajās un pamatprogrammās no 1.-9. klasei mācās 18 izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldībā. Pārējie 129 izglītojamie ir deklarēti citu pašvaldību
administratīvajās teritorijās. Ar šā gada 15. jūliju Upesleju pamatskola kļūst par vispārizglītojošo sākumskolu, tie bērni, kas ir no citiem novadiem, turpinās mācīties savu novadu skolās, saistībā ar iekļaujošās izglītības programmu. Savukārt Stopiņu novada bērni turpinās mācības savā novadā.

Papildu informācijai:
Skolas administrācija
+371 67956088
skola@upeslejuskola.lv
www.upeslejuskola.lv

Informācija medijos