Aktuāli

Tikšanās vieta - Rīgas pilsētas II teātris

10.12.2018.


Izrādi apmeklēja 8.un 9.klases skolēni.

Valsts dibināšanas dienas simulācija, iespēja
pašiem personīgi atgriezties 100 gadus senā pagātnē, Rīgā, Pilsētas II teātrī,
kur kopā sanāca gan drosmīgi un stratēģiski valstiski domājoši, gan vienkārši
avantūristiski noskaņoti un nejauši iesaistīti cilvēki, kas pieņēma vēsturisko
Latvijas Republikas proklamāciju. Starp patriotiski un jūsmīgi noskaņotiem,
bija arī skeptiski un visu apšauboši cilvēki, starp gudriem un erudītiem –
apjukuši – visas šīs balsis skanēja mūsu ausīs, un mjums bija jāizšķiras, pie
kuriem vēlamies piederēt .

8.kl.audzinātāja
Baiba šmite un 9.kl. audzinātāja Ģ.Stepiņa

06.07. 2018

Atsaucoties uz Valsts izglītības satura centra (VISC) aicinājumu Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs piedalās mācību satura aprobācijā projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs realizē daudzveidīgas programmas: speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības programmu, speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītības programmu. Projekts piedāvāja veidot izpratni par zināšanu būtību un spēju tās lietot mainīgās dzīves situācijās dažādā vecumā, sākot no pusotra gada līdz pilngadībai. Tā kā projektā tika plānots izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā veidotu mācību saturu, uzskatījām, ka skolas
pedagogiem, realizējot visas minētās mācību programmas, būtu ļoti lietderīgi un tālredzīgi jau savlaicīgi iesaistīties projekta norisē un stiprināt skolā esošās pieejas, kopīgi ar pārējiem projekta dalībniekiem piedaloties mācību satura analīzē, izstrādē, aprobācijā.
Skolas uzdevumi, uzsākot projektu, bija izveidot kopīgu skolas
komandu, kas sadarbojas, plāno un ievieš mūsdienīgu skolēnus iesaistošu pieeju mācīšanai, izmēģināt jaunas mācību darba organizācijas formas, aktivizēt pedagogu sadarbību, veikt skolotāju aptauju, uzsākt veidot kopēju materiālu uzkrāšanas bāzi. Projekta ietvaros notika vadības kursi un ideju ieviešana skolā, kursi pedagogiem «Efektīva mācību stunda», projekta aprobācijas mācības, pedagogu sadarbība mazajās grupās, savstarpēja stundu vērošana, analīze, darba uzlabošana, regulāras aprobācijas komandas, MK un kopīgas kolektīva tikšanās.
Skolas ieguvumi projektā:
1. izveidota kopīga skolas komanda 1.–6. klašu deviņu pedagogu sastāvā, kura sadarbojas, plāno un ievieš mūsdienīgu skolēnus iesaistošu pieeju mācīšanai, akcentējot skolēnu, pedagogu sadarbību un līdzdalību mācību procesā; 

2. izmēģinātas jaunas mācību darba organizācijas formas, izvērti skolas resursi un pieejamie līdzekļi, kuri tiek izmantoti projektā, kopīgs metodiskais darbs – mācību saturs, metodes, vērtēšana, skolas mācību darba organizācija; 

3. dalīšanās pieredzē ar citiem interesentiem – semināri skolā projektā neiesaistītajiem kolēģiem, savas pieredzes prezentēšana VISC organizētajā seminārā citu Latvijas skolu pedagogiem;

4.  saņemts atbalsts no projekta komandas – regulāri apmācību un pieredzes semināri skolu komandām gan klātienē, gan izmantojot e-mācību vidē pieejamos materiālus.

Kompetenču pieeja mācību saturā Kompetenču pieeja mācību saturā Kompetenču pieeja mācību saturā

Skolas komandas uzdevumi turpmākajam darbam: jāatrod vairāk laika, lai izstrādātu darba materiālus un organizētu regulāras tikšanās, aktīvāk jāiesaista pedagogi, kuri nepiedalās projektā, jāpalielina vecāku interese. 

Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra
direktores vietniece mācību jomā N.Stauža

ERASMUS+ projekta "Zinātnieki darbībā" tikšanās Portugālē

09.04.2018.

No šī gada 26. februāra līdz 2. martam Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas iestādes direktore Irēna Frankoviča kopā ar metodiķi Sanitu Tošenu, pedagogu Jūliju Zagorsku un diviem atbalsta personāla speciālistiem – logopēdi Svetlanu Stepani un psiholoģi Zani Gulbi – piedalījās jau 2. starptautiskajā tikšanās reizē šoreiz saulainajā un pozitīvi uzlādējošajā Portugālē, Bragā, Erasmus + projekta ietvaros “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350), kura 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs. Šī projekta metodoloģija ir veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskās zināšanas lietojot reālās situācijās, un mērķis ir savienot abus zināšanu veidus un nodrošināt vienotu mācību procesu. Skolotāji ir projekta galvenie dalībnieki, kuri izstrādā praktiskus eksperimentus un pasākumus bērniem, pamatojoties uz izglītības programmu. Portugālē mūsu komanda iepazīstināja citu dalībvalstu Lielbritānijas, Itālijas un Turcijas, kā arī, protams, Portugāles pedagogus un izglītības iestāžu administrāciju, vadītājus ar Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmskolas iestādē veiktajiem eksperimentiem, kuru iniciatori un īstenotāji bija paši pedagogi un bērni. Aizrautīgi tika stāstīts par bērnu neaptrūkstošo zinātkāri, vēlmi darboties, izmēģināt – eksperimentēt. Tika prezentēts video, fotoattēli un eksperimentu žurnāls. Dalībvalstu komandas katra prezentēja daudz un dažādas idejas eksperimentiem, kas aizrauj ne tikai bērnus, bet arī pašus pieaugušos. Katra dalībvalsts iedvesmoja viena otru, pedagogi tika uzlādēti ar jaunām idejām un vēlmi savu darbu veikt arvien daudzpusīgāk, radošāk un profesionālāk. Noslēgumā tika plānots nākamās starptautiskās tikšanās datums, kas norisināsies Latvijā, Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā no 4. līdz 8. jūnijam, kad bērni kopā ar saviem lieliskajiem un radošajiem pedagogiem demonstrēs savu radošumu, svešvalodas (angļu) prasmi, dziedātprasmi, dejotprasmi, kā arī iejutīsies aktieru lomās, demonstrējot teātra izrādi.

PII psiholoģe Zane Gulbe (Mag. psych.)

ERASMUS + projekta "Scientists at work" Eksperimentu paraugdemonstrējumi

16.02.2018.

Š.g. 14. un 15. februārī Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra pirmsskolas iestādē Erasmus + projekta ietvaros “Zinātnieki darbībā” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA101-035350), kura 2. pamatdarbība (Key Action 2) ir “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa, mērķis: attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas (matemātikā, valodā un tehnoloģijās) bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs, notika eksperimentu paraugdemonstrējumi. To realizētāji bija gan iestādes pedagogi, gan zinātniskā teātra „Laboratorium” zinātniece un, protams, paši bērni.
14. februāra pasākums „Zili brīnumi” bija gan pieredzes apmaiņa iestādes pedagogiem, gan piedzīvojums bērniem. Grupu pedagogi bija izveidojuši maketus, kuros telpiski atainoti dabas objekti – kalni, upe, jūra, mežs un kosmiskās planētas, tiem raksturīgais. Katrs makets ir radoši izmantojams, lai veicinātu bērnu zināšanas un izpratni. Maketu autores sniedza ieskatu par to, kā katrs integrējams mācīšanās procesā, lai jaunu zināšanu apguve būtu bērniem saistoša un aizraujoša. Bērniem tika demonstrēti dažādi eksperimenti, kuru realizācijai materiālā bāze ir gandrīz viss, ko cilvēks izmanto savā ikdienā, bet eksperimenta rezultātā tas kļūst tik pārsteidzoši apbrīnojams, ka spēj aizraut un iepriecināt ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos.

15. februāra pasākumā viesojās profesionāla eksperimentu meistare no zinātniskā teātra „Laboratorium”, kura unikāli zinātniskie šovi aizrauj un paplašina redzesloku, kā arī ļauj uztvert zinātni pavisam citādi un iemīlēt to. Šajā dienā bērni redzēja, kā top eksperimenti no dažādiem ķīmiskiem elementiem, vielām, gāzēm un šķidrumiem – dzelzs vate, sausais ledus, CO2, neņūtona šķidrums un citi, kurus lielākoties var atrast tikai ķīmijas laboratorijā, un, tos veicot, ir nepieciešamas īpašas zināšanas un jāievēro drošība.

PII psiholoģe Zane Gulbe (Mag. psych.)

Akcija "Palīdzēsim dzīvnieku patversmei Ulubele"

08.02.2018.

Upesleju pirmskolas iestādes "Vāverēnu" grupas skolotājas Edīte Vīksna un Jūlija Zagorska aicināja bērnus un viņu vecākus uz kopēju akciju – palīdzēt dzīvnieku patversmei "Ulubele". Bērni tika rosināti padomāt par to, kā jūtas suņi un kaķi, par kuriem saimnieki vairs nerūpējas. Vecāki, bērnu mudināti, sanesa dažādas lietas, kas noderēs dzīvnieku patversmē, bet bērni zīmēja zīmējumus, ko arī skolotājas nodeva patversmes darbiniekiem.