ERASMUS  projekti

Erasmus + KA2 projekts: “Scientists at Work’’/ ‘’Zinātnieki darbībā’’. Nr. 2017-UK01-KA219-036696_4

Erasmus + projekts KA1 ‘’ Neformālas metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā, kā motīvu kopums motivāvijas paaugstināšanai bērniem ar speciālam vajadzībām’’. No. 2017-1-LV01-KA101-035350

2017. gads

Projekta nosaukums: Neformālās metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā kā motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām

Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.2017-1-LV01-KA101-035350
Programmas pamatdarbība: KA1- Mācību mobilitāte skolu sektorā
Pieteikšanās gads: 2017
Projekta sākums: 01/07/2017
Projekta beigas: 30/06/2019
Projekta ilgums (mēn.): 24
Sadarbībā ar Valsts izglītības aģentūru
Projekta summa: EUR 15460.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv

Projekta nosaukums: "Scientists at Work" ("Zinātnieki darbā")
Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.2017-1-LV01--KA101-035350
Programmas pamatdarbība: Erasmus+2. pamatdarbība (Key Action 2) "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa"
Aktivitātes veids: Stratēģiskās partnerības (Strateic Partnerships)
Pieteikšanas gads: 2017
Projekta sākums: 01/09/2017
Projekta beigas: 31/08/2019
Projekta ilgums (mēn): 24
Sadarbībā ar Valsts izgītības aģentūru
Projekta summa: EUR 23720.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv
Projekta mērķis: Attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas matemātikā, angļu valodā, tehnoloģijās bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs
Metodoloģija: Veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskas zināšanas, lietojot reālās situācijās, tā nodrošinot vienotu mācību procesu

Projekts "Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) "Dienasgrāmata 2017"

2017. gada 27. martā Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrs ir apstiprinājis savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.
Projekta koordinatore: Dace Lielmane

 ERAF

Ieguldījums Tavā nākotnē.

 ERASMUS programma ES

2010. gada 19. janvārī parakstīta vienošanās Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.–2013. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes projekta “Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” Nr. 3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 īstenošanu Juglas sanatorijas internātpamatskolā. 

Projekta finansējuma kopsumma – 97 884 LVL.

 ESF

2017. gads

Mācību kursi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1

(KA1) projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035350 “Mācību mobilitātes skolu sektorā”)

Par projektu

Projekta nosaukums: Kompetenču pieeja mācību saturā
Projekta numurs: Nr.8.3.1.1./16/I/002

Projekta mērķis: atbilstoši noslēgtajam trīspusējam sadarbības līgumam ar Valsts izglītības satura centru nodrošināt skolā kompetenču pieejā balstītu vispārējas izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu kā pilotskolai pamatizglītības pakāpē

Projekta kontaktpersona: Stauža Nelija, vietnieks1@upeslejuskola.lv

Ieguldījums Tavā nākotnē.

ES līdzfinansējums

2008.–2013. gads

2011. gada 14. novembrī parakstīta vienošanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ESF projekta "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā" īstenošanu.

Projekta identifikācjas Nr. 2011/0025/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/053.
Projekta darbības laiks: 24 mēneši.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 149 625.00 LVL. 100% NO PROJEKTA ATTIECINĀMAJĀM IZMAKSĀM FINANSĒ EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS.

Eiropas Savienības 2007.–2013. gada struktūrfondu plānošanas perioda darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

Projekta identifikācijas Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/IPIA/VIAA/001

Ieguldījums Tavā nākotnē.

ES līdzfinansējums

ESF projekts "Dabaszinības un matemātika". 

Projekta identifikācijas Nr. 2008/0002/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/001

Sadarbībā ar biedrību „Ģimenei un veselībai”

ES līdzfinansējums

ESF projekts "Iespēju programma pusaudžiem" 08.01.2014.–31.03.2014.

Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā

Projekta darbības laiks:
No 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim

Projekta identifikācijas Nr.  2011/0025/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/053

Skolas un citi projekti

2003.–2014. gads

1. 2014. gada 30. jūnijā parakstīts līgums ar LR VIDES MINISTRIJU un SIA ' VIDES INVESTĪCIJU FONDU " par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, Upeslejās, Stopiņu novadā, LV-2118” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas: 476 542.18 EUR. Projektu finansiāli atbalsta klimata pārmaiņu finanšu instruments.

2. 2013. gada 19. aprīlī iestāde iesniegusi un saņēmusi finansējumu LR IZM projektu konkursā „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”. Projekta finansējuma kopsumma 2813.69 LVL.


3. Stopiņu novada pašvaldības projektu finansēšanas konkursā 2013. gada 29. maijā piešķirts finansējums iestādes projektam „Pieskaries manai sirdij”. Projekta finansējuma kopsumma – 450.00 LVL.

4. 2012. gada janvārī iestāde sadarbībā ar biedrību „Tērcīte” iesniegusi un saņēmusi finansējumu Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Upesleju internātpamatskolas–rehabilitācijas centrā, Upeslejās, Stopiņu novadā”. Projekta finansējuma kopsumma – 21.436.86 LVL.


5. Stopiņu novada pašvaldības projektu finansēšanas konkursā 2011. gada 18. maijā piešķirts finansējums iestādes projektam „Praktiskās darbnīcas Meža skolā”. Projekta finansējuma kopsumma – 300.00 LVL.

6. Iestāde iekļauta ugunsdrošības sistēmas sakārtošanas – ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas uzstādīšanā Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektā „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”. Projekta finansējuma kopsumma – 70 000LVL.7. 2011. gada decembrī SIA "Edelveiss" dāvinājums skolai 35 gadu jubilejā – 200 garderobes skapīši par summu 2565 LVL. Dāvinājuma organizators 1989. gada absolvents Oskars Petrovs.

8. Lauku atbalsta dienesta projekts "Atbalsts piena produktu iegādei izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs".


9. Lauku atbalsta dienesta projekts "Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" jeb programma "Skolas auglis".


10. Iestāde 2013. gada aprīlī noslēgusi vienošanos ar SIA „Rīgas austrumu klīniskās universitātes slimnīca” par dažādu izmeklējumu pakalpojumiem izglītojamajiem.

11. Iestāde iesaistās kustības „Draudzīga skola” pasākumos.

12. Latvijas kamaniņu sportā jauniešiem Laila Bartkeviča izcīnīja Latvijas čempiones titulu.

13. Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādes kamaniņu sportā Konstantīns Buglaks un Laila Bartkeviča ieguva sudraba medaļas.

14. Iesniegti divi projekti ELFLA līdzfinansējuma piesaistei mākslīgās klinšu kāpšanas sienas un trenažieru zāles izveidei.

15. Izstrādāts tehniskais projekts „Piebraucamais ceļš Upesleju internātpamatskolai-rehabilitācijas centram Stopiņu novadā”.

16. Iestādes 5 izglītojamie piedalās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes un Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas konkursā „Cits eksperiments”.

 Sadarbības partneri

 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Stopiņu novada Dome
 • Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs
 • Pierīgas izglītības un kultūras pārvalde
 • Republikas tuberkulozes dispanseri
 • Tuberkulozes un plaušu slimību klīnika
 • Novadu bāriņtiesas un sociālie dienesti
 • Valsts nepilngadīgo lietu inspektori
 • Stopiņu novada laikraksta redakcija
 • Stopiņu novada izglītības iestādes
 • Sabiedriskās organizācijas – LSGCO, Trepes
 • Labdarības fondi – GAIN (Global Aid Netvork), Latvijas Bērnu fonds
 • Londonas Daugavas vanadzes
 • Stopiņu novada dienas centri
 • Valsts rehabilitācijas tipa skolas