Projekts "Latvijas SKOLAS SOMA"

 ERASMUS  projekti

Erasmus+

Erasmus + KA2 projekts
“Scientists at Work’’/
‘’Zinātnieki darbībā’’.

Nr. 2017-UK01-KA219-036696_4

Erasmus+

Erasmus + KA1 projekts
‘’ Neformālas metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā, kā motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālam vajadzībām’’.

No. 2017-1-LV01-KA101-035350

2017. gada projekti

Projekta nosaukums:
Neformālās metodes un IKT inklūzija formālajā izglītībā kā motīvu kopums motivācijas paaugstināšanai bērniem ar speciālām vajadzībām

Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.2017-1-LV01-KA101-035350
Programmas pamatdarbība: KA1- Mācību mobilitāte skolu sektorā
Pieteikšanās gads: 2017
Projekta sākums: 01/07/2017
Projekta beigas: 30/06/2019
Projekta ilgums (mēn.): 24
Sadarbībā ar Valsts izglītības aģentūru
Projekta summa: EUR 15460.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv

Projekta nosaukums:
"Scientists at Work" ("Zinātnieki darbā")

Programma: Erasmus+
Projekta numurs: Nr.2017-1-LV01--KA101-035350
Programmas pamatdarbība: Erasmus+2. pamatdarbība (Key Action 2) "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa"
Aktivitātes veids: Stratēģiskās partnerības (Strateic Partnerships)
Pieteikšanas gads: 2017
Projekta sākums: 01/09/2017
Projekta beigas: 31/08/2019
Projekta ilgums (mēn): 24
Sadarbībā ar Valsts izgītības aģentūru
Projekta summa: EUR 23720.00
Projekta koordinators: Svetlana Stepane, narinja25@inbox.lv
Projekta mērķis: Attīstīt nepieciešamās pamatiemaņas matemātikā, angļu valodā, tehnoloģijās bērniem, transformējot zināšanas spēļu aktivitātēs
Metodoloģija: Veidot praktiskus eksperimentus/aktivitātes, teorētiskas zināšanas, lietojot reālās situācijās, tā nodrošinot vienotu mācību procesu

Projekta nosaukums:
"Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) "Dienasgrāmata 2017"

2017. gada 27. martā Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centrs ir apstiprinājis savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola, darbojoties kopā ar skolēniem, strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā.
Projekta koordinatore: Dace Lielmane

 ERAF

Ieguldījums Tavā nākotnē.

 ERASMUS programma ES

2010. gada 19. janvārī parakstīta vienošanās Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 2007.–2013. gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes projekta “Juglas sanatorijas internātpamatskolas korpusa renovācija” Nr. 3DP/3.1.3.3.1/09IPIA/VIAA/007 īstenošanu Juglas sanatorijas internātpamatskolā. 

Projekta finansējuma kopsumma – 97 884 LVL.

 ESF projekti

2017. gads

Mācību kursi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1
(KA1) 

Projekta Nr.2017-1-LV01-KA101-035350 “Mācību mobilitātes skolu sektorā”

Par projektu
ES līdzfinansējums

Projekta nosaukums: Kompetenču pieeja mācību saturā

Projekta numurs: Nr.8.3.1.1./16/I/002

Projekta mērķis: atbilstoši noslēgtajam trīspusējam sadarbības līgumam ar Valsts izglītības satura centru nodrošināt skolā kompetenču pieejā balstītu vispārējas izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu kā pilotskolai pamatizglītības pakāpē

Projekta kontaktpersona: Stauža Nelija, vietnieks1@upeslejuskola.lv

Skolas un citi projekti